مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : بهلول عباس زاده
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : babaszadeh@rifr-ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .