مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید حبیب الله موسوی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : khalil-S@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .