مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حمیدرضا شریفی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : hrsharifi1349@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .