مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید فرهاد صابرعلی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مجتمع آموزش عالی تربت جام
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : sf.saberali@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .