مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مریم بیات ورکشی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه ملایر
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : m.bayat.v@malayeru.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .