مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پروانه وفا
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه ایلام
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : m.faramarzi@ilam.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .