مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علیرضا باقری
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه رازی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : a.bagheri@razi.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .