مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : روح اله مرادی
ترتیب نویسنده : 3 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهید باهنر
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : r.moradi@uk.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .