مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید احمد محدث حسینی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : amohaddes@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .