مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : احمد صادقی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : amohaddes@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .