مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسن حق شناس
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : afsoltani@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .