مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : میلاد باقری شیروان
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : fa_zaefarian@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .