مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : نازنین شریفی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : hkazemi@gau.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .