مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی اکبر متکان
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : fa.malayeri@sbu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .