مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی علیپور جهانگیری
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه زابل
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Zabol
سمت :
پست الکترونیکی : masoud_sajadi_2007@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .