مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهدی مین باشی معینی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Iranian Plant Protection Research Institute
سمت :
پست الکترونیکی : Fyazdani2003@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .