مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مرضیه یوسفی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Gorgan University of Agricultural Science and Natural R¬esources
سمت :
پست الکترونیکی : sajedetorabi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .