مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فرزاد مندنی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه رازی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Razi University
سمت :
پست الکترونیکی : sh_riahinia@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .