مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی اشرف جعفری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Research Institute of Forests and Rangelands
سمت :
پست الکترونیکی : tabaei@rifr-ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .