مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : اسکندر زند
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Iranian Plant Protection Research Institute
سمت :
پست الکترونیکی : j_kambouzia@sbu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .