مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عبدالمجید مهدوی دامغانی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Shahid Beheshti University
سمت :
پست الکترونیکی : j_kambouzia@sbu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .