مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : محمدرضا اصغری پور
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه زابل
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Zabol
سمت :
پست الکترونیکی : sh_riahinia@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .