مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهدی کاظمی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Agricultural and Natural Resources Center of Khuzistan
سمت :
پست الکترونیکی : tabaei@rifr-ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .