مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پیمان فلسفی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Ministry of Jihad- Agriculture
سمت :
پست الکترونیکی : hoseinim@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .