مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : احمد مصدق منشادی
ترتیب نویسنده : 6
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، وینا
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
سمت :
پست الکترونیکی : maghaalikhani@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .