مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهدیه شمشیری پور
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Science and Research Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : mshamshiripour@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .