مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : کبری ثقفی
ترتیب نویسنده : 7
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات خاک و اب
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Soil and Water Research Institute
سمت :
پست الکترونیکی : mshamshiripour@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .