مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید ابوالحسن ساداتی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Islamic Azad University , Karaj Branch
سمت :
پست الکترونیکی : abolhasan_sadati@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .