مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسین شعبانعلی فمی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Tehran
سمت :
پست الکترونیکی : abolhasan_sadati@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .