English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1534 بازدید ) ( 179 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسی تاثیر زئولیت و میکوریزا بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه­ای رقم 704
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: ذرت از بهترین گیاهان علوفه­ای برای کاربرد دام می­باشد. افزایش عملکرد همراه با افزایش کیفیت در این گیاه امری ضروری است. کودهای زیستی (بیولوژیک) و اصلاح کننده­های خاک ظرفیت و قابلیت زیادی دارند تا جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند، اما تحقیقات در این زمینه کافی نمی­باشد. کاربرد زئولیت به همراه میکوریزا (قارچریشه) می­تواند با جلوگیری از هدر رفت عناصر غذایی از محیط ریشه شرایط را برای رشد گیاه بهبود بخشد. پژوهشگران در پژوهشی بیان کردند کاربرد توام زئولیت ( 5 درصد وزنی خاک) و میکوریزا باعث کاهش آبشویی نیتروژن و فسفر شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر زئولیت به عنوان اصلاح کننده کانی خاک و قارچ میکوریزای آربسکولار در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر بر رشد گیاه و غلظت عناصر دانه ذرت انجام شد.مواد و روش ­ها: این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1392 به اجرا درآمد. عامل­های آزمایش شامل، زئولیت كلينوپتيلولايت در دو سطح بدون کاربرد و کاربرد 9 تن در هکتار، قارچ میکوریزا گونه (Glomus intraradices) با نام علمی جدید (Rhizophagus irregularis) در دو سطح بدون کاربرد و کاربرد آن، کود سوپر فسفات تریپل در سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بود. تعیین درصد کلونیزه کردن (کلونیزاسیون) ریشه گیاه به روش جیوانتی و موس  انجام پذیرفت. اندازه گیری سبزینه (کلروفیل) در یک نوبت در زمان گلدهی (تاسل دهی)، به وسیله دستگاه سبزینه­سنج (SPAD 502) انجام شد. برای اندازه­گیری عناصر از روش هضم با اسید پرکلریک و اسید نیتریک (نسبت 1 به 6) استفاده شد.. آن­گاه فسفر دانه با دستگاه طیف­سنج ­نوری (اسپکتروفوتومتر)، پتاسیم دانه با دستگاه شعله­سنج نوری (فلیم­فتومتر)  و کلسیم دانه به روش عیارسنجی (تیتراسیون)  اندازه گیری شدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد تلقیح قارچ میکوریزا با ریشه گیاه ذرت سبب افزایش درصد کلونیزه کردن میکوریزایی به میزان 25 درصد شد. کاربرد تیمارهای کود فسفر (01/0˂p )، زئولیت (01/0˂ p) و میکوریزا (01/0˂p ) سبب افزایش معنی­دار سطح برگ تک بوته به ترتیب به میزان 5/15، 25/6 و 8/10 درصد شد. کاربرد توام زئولیت و میکوریزا سبب معنی­داری (05/0˂p )  اثر متقابل این دوتیمار و افزایش 8/19 درصدی سبزینه برگ ذرت نسبت به شاهد شد. کاربرد توام میکوریزا و زئولیت بدون استفاده از کودهای شیمیایی فسفر توانست به میزان 44 درصد (2/19253 کیلوگرم) عملکرد زیست­توده (بیولوژیک) گیاه را نسبت به شاهد (22/13349) افزایش دهد در حالی که کاربرد به تنهایی50 و100 کیلوگرم کود فسفره در هکتار توانست به ترتیب 39 درصد (35/18632 کیلوگرم) و 52 درصد (93/20300 کیلوگرم) عملکرد زیست­توده افزایش دهد. تأثیر اصلی زئولیت بر غلظت پتاسیم و کلسیم دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار و سبب افزایش غلظت این دو عنصر در دانه شد. همچنین گیاهان در همزیستی با میکوریزا از غلظت فسفر، پتاسیم و کلسیم بیشتری در دانه خود نسبت به گیاهان غیرهمزیست داشتند.نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد استفاده از میکوریزا به همراه اصلاح کننده­ خاک (زئولیت) می­تواند جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی فسفره در زراعت ذرت در نظام­های کشاورزی پایدار شود و میزان رشد و کیفیت دانه آن را بهبود بخشد. از آنجایی که رقم گیاه ذرت کشت شده در این پژوهش علوفه­ای بوده است و با توجه به اهمیت و نقش این گیاه در تغذیه دام با کاربرد توام کودهای زیستی و اصلاح کننده­های خاک می­توان با جلوگیری از کاربرد بیش از حد نهاده­های شیمیایی به عملکرد زیست­توده مطلوب و افزایش کیفیت علوفه در کشتزارها دست یافت.
تخصص ها : پتاسیم، زئولیت، ذرت، فسفر، مایکوریزا.
منابع : Abdi, G.H., Khui, M.K. and Eshghi, S., 2006. Effects on natural zeolite on growth and flowering on strawberry. International Journal of Agricultural Research. 1, 384-389.* Abedikoopaie, J., Moosavi, S.F. and Mohtamedi, A., 2010. Effect of zeolite clinoptilolite in reducing nitrogen leaching from the soil. Journal of Water and Wastewater. 3, 51-57. (In Persian with English abstract).* Aghdak, P., Mobli, M., Khoshgoftarmanesh, A.H.  and Shakeri, F., 2010. Effects of adding bentonite to different substrates on vegetative growth and yield of snap beans (Phaseulus vulgaris L.). Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 1 (3), 31-41.* Alipoor, J., Mokariyan, H., gholipoor, M. and Asghari, H.R., 2014. The impact of mycorrhizal fungi inoculation and application of phosphorus fertilizer on relative water content (RWC) and chlorophyll content of maize (Zea mays L.) in competition with weeds. In Proceedings 1st Electronic Conference of New Findings in Environment and Agriculture Ecosystems, 22th November, Tehran, Iran. P. 206.* Alizadeh, M., Mirzaee, F., Sohrabee, T. and Kavoosee, M., 2011. Laboratory comparison of effect zeolite on the physical properties of paddy soils in delivering hydraulic solutions for periodic irrigation management. In proceedings 3rd National Conference of Irrigation and Drainage Networks Management, 1st – 2nd February, Ahvaz, Iran.* Araus, J.L., Slafer, A.G., Royo, C and Serret, M.D., 2008. Breeding for yield potential and stress adaptation in cereals. Critical Reviews in Plant Sciences. 27, 377-412.* Baninasab, B., Hojati, M., Zareie, M. and Simkeshzadeh, N., 2007. Use different amounts of natural zeolites on the growth of trigonella foenum, abstracts, In Proceedings 5th Iranian Horticultural Science  Congress, 3rd- 6th September, Shiraz, Iran. P. 396.* Barbarick, K.A., Lai, T.M. and  Eberl, D.D., 1990. Exchange fertilizer phosphate rock plus ammonium zeolite effectss on sorghum-sudangrass. Soil Science Society of America Journal. 54, 911-916.* Barin, M., Aliasgharzadeh, N. and Samadi, A., 2005. Effect of inoculation with mycorrhizal fungi in the nursery on growth characteristics and Tomato  nutrition. Journal of Soil and Water Sciences. 20(1), 94-105. (In Persian with English abstract).* Betran, F.J., Beck, D., Banziger, M. and Edmeades, G.O., 2003. Secondary traits in parental inbreeds and hybrids under stress and non-stress environments in tropical maize. Field Crops Research. 83, 51-65.* Campos, H., Cooper, M., Habben, J.E., Edmeades, G.O. and Schussler, J.R., 2004. Improving drought tolerance in maize. Field Crops Research. 90, 19-34.* Chander, K. and Joergensen, R.G, 2002. Decomposition of 14C labelled glucose in a Pb-contaminated soil remediated with synthetic zeolite and other amendments. Soil Biology and Biochemistry, 34, 643-649.* Clark, R.B. and  Zeto, S.K., 2000. Mineral acquisition by arbuscular mycorrhizal plants. Journal of Plant Nutrition 23, 867-902.* Colomb, B., kinivy, R. and Debaeke, P.H., 2000. Effect of soil phosphorus on leaf development and senescence dynamics of field - grown maize. Agronomy Journal. 25, 428-435.* Dwairi, I.M., 1998. Evaluation of Jordanian zeolite tuff as a controlled slow-release fertilizer for NH4. Environmental Geology. 34, 1-3.* Erman, M., Demir, S., Ocak, E., Tüfenkçi, S., Oğuz, F. and Akköprü, A., 2011. Effects of Rhizobium, arbuscular mycorrhiza and whey applications on some properties in chickpea (Cicer arietinum L.) under irrigated and rain fed conditions 1-Yield, yield components, nodulation and AMF colonization. Earth Science. 122, 14-24.* Fallah, A., Besharati, H. and Khosravi, H., 2006. Soil Microbiology. Aeeizh Publisher, Tehran, Iran.* Giovannetti, M. and Mosse, B., 1980. An evaluation of techniques for measuring Vesicular-Arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist. 84, 489-500.* Ghazzanshahi, J., 1997. Soil and plant analysis (translation). Homa Publications, Tehran, Iran.* Gholamhoseini, M., Aghaalikhani, M. and Malekooti, M.J., 2008. Effect of N and zeolite on yield quality and quantity of winter rapeseed, Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 12(45), 537-547. (In Persian with English abstract).* Gholipoor, A., 2005. Zeolite and drought effects on growth and development of Melissa officinalis L. MS.c. Thesis. University of Guilan. Guilan, Iran.* Gholreata, M., Raeesi, F. and Nadiyan, H.A., 2008. The interaction between salinity and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake in clover (Trifolium alexandrinum L). Iranian Journal of Agricultural Research. 6 (1), 117. (In Persian with English abstract).* Gruener, J.E., Ming Jr, D.W., Galindo, C., Henderson, K.E. and Golden, D.C., 2007. Plant productivity and characterization of zeoponic substrates after three successive crops of radish (Raphanus sativus L.). Microporous and Mesoporous Materials. 105, 279-284.* Gul, A., Erogǒl, D. and Ongun, A.R., 2005. Comparison of the use of zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Scientia Horticulture. 106, 464-471.* Hanson, W.C., 1950. The photometric determination of phosphorus in fertilizers using the phosphor vanadomolybdate complex. Journal of Science in Food and Agriculture. 1, 172-173.* Harsh, P.B., Tiffany, L., Weir, L G., Perry, S.G.  and Viranco, J.M., 2006. The role of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms. Plant Biology. 53, 233-266.* Huang, Z.T. and Petrovic, A.M. 1995. Physical properties of sand an affected by clinoptilolite zeolite particle size and quantity. Journal of Turfgrass Management. 1(1), 1-15.* Issa, M., Ousounidou, G., Maloupa, H. and Constantinidou, H.A., 2001. Seasonal and diurnal photosynthetic responses of two gerbera cultivars to different substrates and heating systems. Scientia Horticulture. 88, 215-234.* Jamshidi, A., Salehi, A., Zarea, M.J. and Jamshidi, A.R., 2008. Application of mycorrhizal effect on yield, yield components and plant traits in sunflower (Helinthus annuus) under drought stress, Iranian Journal of Crop Sciences. 11(2), 136-150. (In Persian with English abstract).* Jentschke, G., Brandes, B., kuhn, A.J., Schroder, W.H., Becker, J.S. and Godbold, D.L., 2000. The mycorrhizalfungus Paxillum involutus transport magnesium to Norway spruce seedling. Evidence from stable isotop labeling. Plant and Soil. 220, 243-246.* Kapoor, R., Giri, B. and Mukerji, K.G., 2004. Improved growth and essential oil yield and quality in Foeniculum vulgar Mill. On mycorrhizal inoculation supplement with P fertilizer. Bioresource Technology. 93, 307-311.* Khan, H., Khan, A. Z., Khan, R., Matsue, N. and Henmi, T., 2008. Zeolite application affects vegetative phenology of determinate and indeterminate soybean grown on Allophanic soil. International Journal of Agricultural Research, 3(2), 148-154.* Markovic, A., Takac, A., Ilin, Z., Ito, T., Togoni, F., Namiki, T., Nukaya, A. and Maruo, T., 1995. Enriched zeolite as a substrate component in the production of pepper and tomato seedlings. Acta Horticulturae. 396, 321-328.* Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second Edition. Academic Press. New York.Melin, E. and Nilsson, H., 1955. Ca45 used as an indicator of transport of cations to pine seedlings by means of mycorrhizal mycelium. Svensk Botanisk Tidskrift 49, 119-122.* Molaee, f., Asghari, H.A. and Ghorbani, H., 2012. The effect of the interaction between zeolite and mycorrhiza on leaching of nitrogen and phosphorus soil on clover (Alexandrium trifolium). In Proceedings 6th National Conference on Environmental Engineering, 17th-21th November, Tehran, Iran. p. 241.* Nagarathna, T.K., Prasad, T.G., Bagyaraj, D.J. and Shadakshar, Y.G.I., 2007. Effects of arbuscular mycorrhiza and phosphorus levels on growth and water use efficienecy in sunflower at different soil moisture stress. Journal of Agricultural Technology. 3(2), 221-229.* Nazari, F., Khoshkhui, M., Eshghi, S. and Salehi, H., 2007. Effects of natural zeolite on vegetative, reproductive and physiological characteristics of African marigold (Tagetes erecta L., Queen). Horticulture,  Environment  and Biotechnology. 8, 241-245.* Olczyk, T., 2005. Vegetarian News Letter. Horticultural Sciences Department: A Vegetable Crops Extension Publication. Vegetarian, April.* Ortus, I. and Harris, P.J., 1996. Enhancement uptake of phosphorus by mycorrhizal sorghum plant as influenced by forms of nitrogen. Plant and Soil. 184, 225-264.* Phillips, J.M. and Hayman D.S., 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection.  Transactions of the British Mycological Society. 55, 158-161.* Polat, E., Karaca, M., Demir, H. and Naci Onus, A., 2004. Use of natural zeolita (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit Ornam. Plant Research. Special ed. 12,183-189.* Poorebrahimi, M., Zavareh, M. and Ehteshami, M.R., 2010. Reviewing the performance of two varieties of maize in response to inoculation with mycorrhizal fungi and Pseudomonas. In Proceedings 11th Congress of Agriculture and Plant Breeding Science, 24th-26th July, Tehran,  Iran. p.374. (In Persian with English abstract).* Ranjbar, M.M., Esfahani, M., Ghodoosi, V. and Yazdani, M.R., 2005. The effects of irrigation and the use of natural zeolite on the yield and quality of tobacco Coker 347. Journal of Agricultural Science. 1(2), 63-75. (In Persian with English abstract).* Pickering, H.W., Menzies, N.W. and Hunter, M.H, 2002. Zeolite/rock phosphate - a novel slow release phosphorus fertiliser for potted plant production. Scientia Horticulturae. 94, 333-343.* Rostami, M. Koocheki, A. R. Nassiri Mahallai, M. and Kafi, M, 2008. Evaluation of chlorophyll meter (SPAD) data for prediction of nitrogen status in corn (Zea mays L.), American- Eurasian Journal of Agricaltural and Environmental Science. 3(1), 79-85.* Saberi, Z., Khoshgoftarmanesh, A., Mobli, M. and Kalbasi, M., 2009. Effect of soilless culture on Concentration and nutrient uptake in tomato plant. In Proceedings 1st National Congress of Tomato Production and Processing Technology, 11th-12th February, Mashhad, Iran. p. 48.Salehrastin, N., 1998. Biofertilizers. Journal of Soil and Water Sciences, 12 (3), 1-36. (In Persian with English abstract).* Sharda Waman, M.K. and Bernard Felinov, R., 2009. Studies on effects of arbuscular mycorrhizal (Am) fungi on mineral nutrition of Carica papaya L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 37, 183-186.* Shaw, J.W. and Andrews, R., 2001. Cation exchange capacity affects greens truf growth. Golf Course Manager. 73-77.* Stancheva, I., Geneva, M., Zehirov, G., Tsvetkova, G., Hristozkova, M. and Georgiev, G.,  2006. Effects of combined inoculation of pea plants with arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobium on nodule formation and nitrogen fixing activity. General and Applied Plant Physiology. 2006, 61-66.* Tang, M., Chen, H., Huang, J.C., Tian, Z.Q., 2009. AM fungi effects on the growth and physiology of Zea mays L. seedlings under diesel stress? Soil Biology Biochemistry. 41, 936-940.* Thakur, A.K. and Panwar, L.D.S., 1997. Response of Rhizobium vesicular Arbuscular mycorrhizal symbionts on photosynthesis, nitrogen metabolism and sucrose translocation in green garm (phaseolus radiates). Indian Journal of Agricultural Sciences, 67(6), 245-248.* Turk, M.A. and Tawaha, A.R.M., 2002. Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus application in faba bean (Vicia faba L. minor) in the absence moisture strees. Biotechnologic, Agronomie, Societe Environnement. 6(3), 171-178.* Unlu, H., Ertok, R. and Padem, H., 2004. The usage of zeolite in tomato seedling production medium. In Proceedings 1st Congress of Vegetable Production Symposium, 21th-24th September, Canakkale, Turkey. pp. 318-320.* Vessey, J.K., 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as bio fertilizer.  Plant and Soil. 255, 57 -586.* Widada, J., Damarjaya, D.I. and Kabirun, S., 2007. The Interactive Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Rhizobacteria on the Growth and Nutrients Uptake of Sorghum in Aid  Soil. Springer.* Wu, S.C., Caob, Z.H.,  Lib, Z.G.,  Cheunga, K.C.  and Wong, M.H., 2005. Effects of biofertilizers containing N-fixer, P and K solublizers and A.M fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma 125, 155-166.* Yahya, A.J. and  Al-Azawi, S.K., 1989. Occurance of phosphate solubilizing bacteria in some Iraqi soils. Plant and Soil. 117, 135-141.* Zuccarini, P., 2007. Mycorrhizal infection ameliorates chlorophyll content and nutrient uptake of lettuce exposed to saline irrigation. Plant, Soil and Environment. 53, 283-289.*
شماره صفحه :
از 1 تا 16


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
دانیال فرهادی
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه شاهرود  daniel_farhadi@yahoo.com 
حمیدرضا اصغری 2دانشگاه شاهرود  daniel_farhadi@yahoo.com 
محمدرضا عامریان 3دانشگاه شاهرود  daniel_farhadi@yahoo.com 
علی عباسپور 4دانشگاه شاهرود  daniel_farhadi@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .