English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2082 بازدید ) ( 558 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران
خلاصه مقاله : پایداری تولید در بوم نظام های کشاورزی به حفظ و تقویت اشکال مختلف تنوع زیستی در آنها وابسته می باشد. علیرغم نقش اکولوژیکی که تنوع در پایداری و ویژگی های کارکردی اکوسیستم های کشاورزی دارا می باشد، مطالعات جامعی در این زمینه در ایران انجام نشده است. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی جامع تنوع زیستی در بوم نظام های کشاورزی و همچنین بررسی روابط موجود بین تنوع زیستی کشاورزی و سایر عوامل اقلیمی در ایران بود. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از شهرستان های مختلف 30 اسنان کشور جمع آوری گردید. کلیه محصولات کشاورزی به 8 گروه باغی، غلات، صتعتی، حبوبات، دارویی، علوفه ای، صیفی و سبزی طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که بین استان های مختلف کشور از نظر تنوع زیستی اختلاف زیادی وجود داشت. از بین کلیه محصولات کشاورزی، غلات (2/56%) و محصولات باغی (6/20%) بیشترین سطح زیر کشت را دارا هستند. استان های فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 62، 58 و 57 گونه زراعی و درختی بیشترین و استان های بوشهر و هرمزگان به ترتیب با 39 و 36 گونه کمترین غنای گونه ای را دارند. صرفنظر از گیاهان دارویی که دارای تنوع بسیار پایینی (21/0) بودند، به طور میانگین بیشترین و کمترین شاخص تنوع زیستی بر اساس شاخص شانون به ترتیب مربوط به محصولات باغی (95/1) و محصولات علوفه ای (60/0) بود. نتایج نسان داد که بین شاخص تنوع شانون و سکنواختی گونه ای همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی ایران و اقلیم معتدل و مرطوب خزری به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع بتا را در بر دارند.
تخصص ها : اقلیمغنای گونه ایشاخص شانونشاخص یکنواختیتنوع بتا
منابع : Altieri, M. A., 1999. The ecological roleof biodiversity in agroecosystems .AgricultureEcosystems and Environment. 74,19-31.* Azizi,H.,Nezami,A.,Khazaee,H.R.andNassiri,M., 2008. Evaluation of cold tolerance  inwheat ( Triticum aestivum L.) cultivarsunderfield condition . Iranian Journal of FieldCropResearch. 6, 343-352. (In  Persian  with English  abstract).* Bajwa. M . A.,  1995. Wheat research  andproduction i n Pakistan. In: Vi llarel. L. (Ed.) WheatsforMore  Tropical  Environments .   Proceedingsof  the  International   Symposium.  CIMMYT. Mexico. 68-72.* Connor, E. F. and McCoy, E.  D.,  1979.  Thestatistics and biology of the speciesarearelationsh ips.    American    Naturalists.   133, 791-833.* Engels, J. M . M . and Wood , D., 1999.Conservationof    agrobiodiversity.     In:    Wood,   D. and  Lenne,J.  Agrobiodi versity:  Characterization,                    Utilization and Management. CAB      International,Wallingford,UK.* G l iessman, S. R., 1995. Susta inable agriculture:Anagroecological  perspective.  Advances  inPlant Pathology.  1 1, 45-57.* Gossel i n, F., 2006. An assessment  of  thedependence of evenness indices onspeciesrichness. Journal  of  Theoretical  Biology.242,591-597.* Hilton-Taylor, C., 2000. 2000 IUCN Red ListofThreatened Spicies, IUCN,  Gland,Switzerland.* Hooper, D. U . and Vitousek, P. M., 1998. Effectofplant composition and diversity on nutrient cycling.   Ecological    Monographs.   68,  121- 149.* Jihad-e-AgriculturalMinistryoflran.,2010.Yearlystatistics of medici nal plants cultivation.Availableonline    at: http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx.* Koocheki,  A.,  Nassi ri  Mahal lati ,  M.,   Zare  FeizA bad i,  A.   and   Jahanbin ,  Gh.   H.,2004a.d iversity of croppi ng systems i n I ran.Pajouhesh and Sazandegi. 63, 70-83.(InPersian with  Engl ishabstract).* Koocheki , A., Nassiri Mahallati , M. andNadjafi,F., 2004. The agrobiodiversity ofmedicinaland aromatic plants in Iran. Iran ian Journalof Field Crops Research . 2, 215-208.(InPersian with Englishabstract).* Koocheki, A., Nassiri  Mahallati, M., Jahanbin,  Gh. H.  and   Zare   Feiz  Abadi, A.,  2004.Diversity of crop cultivars in Iran. JournalofBiyaban.9,49-67.* Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M.,   Asgharipoor, M.   R.   and    Khodashenas.    A.,    2004. Biod iversity of fruits and vegetable inIran. Iranian Journal of Field Crops Research.2,79-89.  (I n Persian  with Engl ishabstract).*  Ladha,  J.  K.,  Dawe,  D.,  Pathak,  H .,  Padre,  A.T., Yadav, R. L.,  Singh,  8., Singh, Y.,Regmi, Gami, S. K., Bhandari, A. L., Gupta, R. K.and Hobbs, P. R., 2003. How extensiveareyield declines in long-termrice-wheatexperiments in Asia?. Field Crops Research. 81,159-180.* Magurran,A.E.,2005. Ecology:LinkingSpeciesDiversity and Genetic Diversity. CurrentBiology.  15,597-R599.* Naeem , S. and Li, -, 1995. Biodiversi ty enhances ecosystem  rel iabil ity. Nature.  390,505-509.* Nassi ri Mahal lati, M ., Koocheki, A. andMazaheri, D., 2005. Diversity of crop species in Iran.Journal  of Biyaban.  I 0,33-50.* Oldfield,  M. L. and    Alcorn,  J.  8., 1987. Conservation of trad itionalagroecosystems.Bioscience.  37,  199-208.* Preston, F. W., 1962. The canonical distributionofcommonness  and  rarity:  Part  I. Ecology   43, I 85-215 and 43 I-432.* Rajendra P. S., Schmidt, D. and Gnanavelrajah,N.,20 I 0. Relating plant diversity tobiomassand soil erosion i n a cultivated landscapeofthe eastern seaboard regionof Thailand.Appl ied Geography. 6,1-12.* Sarris, A. H., 2000. World  cereal  price  instabilityand  a market based  instrument  for LDCfoodi mport risk management. Food Policy.25,189-.209.* Smale, M.,Meng, E. Brennan,  J.  P.  and  Hu,  R., 2003.  Determinants   of spatial   diversity   in modern  wheat: examples  from  Australiaand China.Agricultural  Economics.28,  13-26.* Stinner, D. H., Stinner, B.  R.  and  Martsolf,  E.,1997.  Biodiversity  as  an  organizmgprinciple in  agroecosystem  management:Case  studies  of  holistic  resourcemanagement practitioners in theUSA.Agriculture , Ecosystems andEnvironment.62,  199-213.* Stohlgren, T. J., Chong, G. W., Kalkhan, M. A.andSchell, L. D., 1997. Multiscale samplingof plant  diversity:  Effects  of  the  minimum mapping unit. Ecological Applications.7, 1064-1074.* Thrupp, · L. A., 1998. CultivatingDiversity,Agrobiodiversity and food security.WorldResource  Institute, Washington  D.C.  38pp.* Tilman, D., 1996.  Biodiversity:  population   versus ecosystem  stability.Ecology.77,350-363.* Yousefi , N. and Famil i, D., 2008. WeatherandClimatology. Danesh Beh bad  Pub, Tehran.*
شماره صفحه :
از 1 تا 16


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
علیرضا کوچکی
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
مهدی نصیری محلاتی 2دانشگاه فردوسی مشهدFerdwsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
روح اله مرادی 3دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
یاسر علیزاده 4دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .