English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2042 بازدید ) ( 58 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (.Zea mays L) در شرایط رقابت با علف های هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) و ارزن (Panicum miliaceum L.
خلاصه مقاله : تعیین بهترین میزان استفاده از کود نیتروژنی در ذرت جهت دست یابی به عملکرد بالای دانه در شرایط حضور علف های هرز از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر رقابت ذرت با علف های هرز بر کارکرد گیاه زراعی و پی بردن به این مسئله که آیا میزان کود نیتروژنی قابل استفاده در این گیاه تحت تاثیر گونه علف هرز قرار می گیرد یا خیر، یک آزمایش مزرعه ای در سال 0382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در 082 و 436 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. عامل دوم شامل دو گونه علف ، آمد. عامل اول متشکل از سه سطح نیتروژن در مقادیر 038 32 بوته د متر مربع برای / 2 و 6 / هرز تاج خروس و ارزن، هر یک در دو تراکم کم و زیاد )به ترتیب 6 و 46 بوته در متر مربع برای تاج خروس و 6 ارزن( به عنوان عامل آزمایشی سوم، بود. در پایان دوره رشد اثر رقابت با علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور علف هرز سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه گیاه زراعی نسبت به تیمار شاهد)عدم حضور علف هرز( و سطح کودی 436 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار شد. بالاترین عملکرد دانه به مقدار 0622 گرم در متر مربع متعلق به تیمار شاهد 436 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود و کمترین عملکردهای دانه نیز به ترتیب در تیمارهای تراکم های بالای علف های هرز تاج خروس و ارزن در مقادیر کودی 082 و 436 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )به ترتیب 023 و 606 گرم در متر مربع( حاصل گردیدند. افزایش تراکم های ارزن و تاج خروس از کم به زیاد موجب کاهش عملکرد دانه ذرت شد ولی این اُفت تنها در حضور علف هرز ارزن معنی دار بود. بر این اساس، عملکرد دانه ذرت در تراکم های کم ارزن و تاج خروس به ترتیب 866 و 236 گرم در مترمربع و در تراکم های زیاد این دو علف هرز 033 گرم در مترمربع بود. تفاوت در مقدار کاربرد کود نیتروژنی نتوانست تفاوت معنی داری را در هیچ یک از اجزای عملکرد دانه در ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز ایجاد نماید. تراکم های متفاوت علف هرز سبب گردیدند تا تفاوت معنی داری از نظر تعداد ردیف در بلال در شرایط رقابت با ارزن و از نظر تعداد دانه در ردیف در رقابت با تاج خروس مشاهده شود. در مجموع نتایج آزمایش نشان دادند در مزارعی که علف هرزی نیتروژن دوست مانند تاج خروس گونه غالب است، افزایش میزان کود مصرفی )نسبت به مقدار بهینه( نه تنها موجب افزایش عملکرد ذرت نمی شود بلکه ضمن کاهش عملکرد دانه تولیدی، موجبات آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد.
تخصص ها : ارزنتاج خروستعداد دانه در ردیفعملکرد بیولوژیکعملکرد دانه
منابع : Anderson, R., 1993. Jointed goatgrass(Aegilopscylindrica) ecology and interference inwinterwheat. Weed Science. 41, 388-393.* Baghestani, M. A., Zand,E.,  Soufizadeh,  S.,Eskandari, A., PourAzar, R., Veysi, M.andNassirzadeh, N ., 2007. Efficacy evaluationofsome dual purpose  herbicides  to  controlweedsin maize ( Zea mays L.). Crop Protection.26,936-942.* Blackshaw, R. E., Brandt, R. N., Janzen, H. H.,  Entz,T., Grant, C. A. and Derksen, D. A.,2003. Differential response of weed species toaddednitrogen.WeedScience.51,532-539.* Carlson, H. L. and Hi ll, J. E., 1986. Wild oat(Avenafatua ) competition with spring wheat:Effectsof nitrogen fertilization. Weed Science. 34,29-33.*Evans,S.P.,Knezevic,S.T.,Lindquist,J.L.andShapiro, C. A ., 2003. Infl uence  of  nitrogenand duration of weed interference on  corn growth and development. Weed Science. 51,546-556.* FAO (Food and Agricultural Organ ization),2009. FAOSTAT database for agriculture.  Available online    at:http ://faostat.fao orgfaostat/co I lection ?su bset=agricul ture.* Gill,  G. and Davidson, R.,  2000. Weed interference. In:     Sindel     B.     (Ed.),     Australian     Weed Management  Systems.  RG  and  FJ  Richardson, Melbourne, Victoria, Australia,pp.61-80.* Hashem, A. and Wi lkins, N., 2002.Competitivenessand persistence of wi ld radish (Raphanusraphanistrum L.) in a wheat-l upin rotation.In:Dodd , J., Moore, J. and Spafford  Jacob  H.(Ed.), Proceedings of 13th Australian Weeds Conference, Perth, Western Austral ia,pp.712-715.* Jans,  W.  W . P., Jacobs, C. M.  J.  Kruijt,  B.,  Elbers,J. A., Barendse, S. and Moors, E. J.,2010.Carbon exchange of a maize (Zea mays L.) crop: Influence of phenology. Agriculture,Ecosystems and Environment. 139,325-335.* Lemerle, D., G i ll,  G.  S., Murphey,  C. E., Walker,   S. R., Cousens, R. D., Mokhtari , S., Peltzer, S.J.,Coleman,R.andLuckett,D.J.,200I.Genetici mprovement and agronomy forenhancedwheat competitiveness with weeds. Australian Journal of Agricultural Research 52,527-548.* Lenka, S., Singh, A. K.  andLenka,  N.K.,2009. Water and nitrogen interaction on soilprofilewater extraction and ETin  maize-wheatcropping system. Agricultural Water Management.  96,195-207.* Liu,  Y.,  Li,  S.,  Chen,  F.,  Yang,  S.  and  Chen,X., 2010. Soil water dynamics and water use efficiency i n spring maize ( Zea mays L.)fields subjected    to    different         water    managementpractices      on     the     Loess     Plateau ,    China.Agricultural Water Management. 97,769-775.* McDonald, G. K. and Gill, G. S.,  2009.  ImprovingCrop         Competitiveness         with          Weeds: Adaptation s  and  Trade-offs.  ln:  Crop  Physiol. pp 449-488.* Nieto,J.H.andStaniforth,D.W.,1961.Com-foxtail compet1t1on under variousproductionconditions.  Agronomy  Journal.  53,1-5.* Oerke, E. C. and Dehne, H. W. 2004.Safe guarding product ion losses in major  crops and theroleof crop protection. Crop Protection. 23,275-285.* Panda,R.K.,Behera,S.K.andKashyap,P.S.,2004.Effective management of irrigation waterformaize under stressed cond itions. AgriculturalWaterManagement.66,181-203.* Ph i l ippeau, C. and Michalet-Doreau , B.,1997,Influence of genotype and stage of maturityofmaize on rate of rum inal starch degradation.Animal  Feed  Science. 68,25-35.* SAS  Institute,  2008.  The  SAS  System  forWindows, Release 9.2. Statistical AnalysisSystemsInstitute, Carry, NC,  USA.* Staniforth, D. W ., 1957. Effectsofann ualgrassweeds on the yield of corn . Agronomy Journal49,551-555.* Teyker, R. H., Hoelzer, H. D. and Liebl, R. A.,1991.Maize and pigweed response to N supplyandform. Plant Soil. 135, 287-292.* Tolera, A., Berg, T. and Sundstul, F., 1999.  Theeffect of variety on maize grain andcropresidue yield and nutritive value of thestover.Animal  Feed  Science  Technology .  79,165- 177.* Tollenaar,M.,Aguilera, A.andNissanka,S.P., 1997. Grainyieldisreducedmoreby  weedinterferen2e i n an old than  in  a  new  maizehybrid.  Agronomy   Journal   89,239-246.* Tollenaar,  M., Nissanka, S. P.,  Aguilera,  A.,Weise, S. F. and Swanton, C. J., 1994. Effect of weed interference and Soil N on four maize hybrids.Agronomy  Journal  86,596-601.* Whish, J. P. M., Sindel, B. M., Jessop, R. S.andFelton, W. L., 2002 . The effect of rowspacing and weed density  on  yield  loss  ofchickpea.A ustralian Journal Agricultural Research.53,1335-1340.*
شماره صفحه :
از 17 تا 33


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سعید صوفی زاده 1دانشگاه تربیت مدرسTarbiat Modares University maghaalikhani@modares.ac.ir 
مجید آقاعلیخانی
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه تربیت مدرسTarbiat Modares University maghaalikhani@modares.ac.ir 
محمد بنایان 3دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad maghaalikhani@modares.ac.ir 
اسکندر زند 4موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورIranian Research Institute of Plant Protection maghaalikhani@modares.ac.ir 
گریت هوگنبوم 5دانشگاه جورجیاUniversity of Georgia maghaalikhani@modares.ac.ir 
احمد مصدق منشادی 6دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، ویناUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna maghaalikhani@modares.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .