English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2183 بازدید ) ( 67 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : بررسی تأثیر نهاده های آلی بر ویژگی های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
خلاصه مقاله : گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae)، دارای مصارف متعدد دارویی، بهداشتی، آرایشی و غذایی در صنایع مختلف می باشد. به منظور بررسی ویژگی های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی این گیاه در پاسخ به کاربرد نهاده های آلی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل کود دامی (25 تن در هکتار)، کمپوست زباله شهری (20 تن در هکتار)، کمپوست قارچ مصرف شده (15 تن در هکتار) و شاهد (عدم مصرف نهاده آلی) بودند. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد گل در واحد سطح و قطر گل، وزن تر و خشک بوته، وزن هزار دانه، عملکرد گل و بذر و دو شاخص کیفی میزان اسانس و عصاره گل اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ورمی کمپوست باعث افزایش معنی دار صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد گل در واحد سطح، وزن هزار دانه، وزن تر و خشک بوته و عملکرد گل و بذر گردید. در حالی که تیمارهای کود دامی و کمپوست زباله شهری در افزایش ارتفاع بوته و تیمار کود دامی در افزایش وزن هزار دانه با تیمار ورمی کمپوست اختلاف معنی دار نداشتند. بیشترین قطر گل و میزان عصاره در تیمار کود دامی مشاهده شد هر چند بین تیمارهای کود دامی و ورمی کمپوست در افزایش این صفات اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین، کمترین میزان صفات مورد اندازه گیری با کاربرد کمپوست قارچ بدست آمد. بنابراین، با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظام های کشاورزی کم نهاده و پایدار، به نظر می رسد کاربرد نهاده های آلی در راستای تولید پایدار گیاه همیشه بهار می تواند به عنوان گزینه ای مناسب و جایگزین کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرد.
تخصص ها : کودهای آلی، گیاه دارویی، خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد گل، میزان عصاره
منابع : Ahmadian, A., Ghanbari,  A., Siahsar, B.,  Haydari, M.,   Ramroodi,   M.   and   Mousavinik, S. M., 2011.   Study   of   chamomiles   yield   and   its components  under  drought  stress  and organic and    inorganic    fertilizers    using    and    their residue.     Journal      of      Microbiology      and Antimicrobiology.3,23-28.* Akbarnezhad , F., Astaraei, A. R., Fotovat, A.andNassiri    Mahal lati,    M.,    2009.    Effect   of municipal solid waste and sewage sludgeonyield   and  yield  components  of  Nigel/a  saliva L. (In Persian with English  Abstract). Iranian Journal of Field Crops Resesearch. 8,284-297.* Akbarinia,      A.,           Ghalavand,              A.                         and      Sharrifi Ashorabadi, A., 2004 . Effect of different nutrition  system  on  soil  properties,   element uptake and seed yield of Ajowan Carumcopticum), (In Persian with English Abstract). Journal of 4 Pajouhesh and Sazandegi.  62,  1 1-19.* Alidadi , H., Parvaresh, A. R., Shahmansouri , M.R. and     Pourmoghadas ,  H ., 2005.   Combined compost and vermicomposting process in the treatment and bioconversion of sludge.Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2, 251-254.* Alikhani, H. and Savabeghi, Gh.,  2006. Vermicompost Production to Sustainable Agriculture. Jahade daneshgahi Press. 267.Tehran.* Allahdadi, I., Alidoust, R. and  Akbari,  Gh.,  2004. Effect of municipal  waste  compost, nitrogenand phosphorous  on  comefficiency.  (In Persian with English  Abstract).  Iranian Journal of Agricultural  Science.  6,  19-28.* Ameri, A., Nasiri Mahalati, M.  and  Rezvani Moghadam, P., 2007. Effects of  different nitrogen levels and plant density on flower,essential oils and extract  production  and nitrogen  use  efficiency  of   Marigold (Calendula   officinalis).   (In   Persian    with English Abstract). Iranian Journal of  Field Crops  Research.  5,315-325.* Arancon , N., Lee, S., Edwards, C. and Atiyeh,R.,2003. Effects of humic acids derived from cattle, food and paper-waste  vermicomposts on the growth of greenhouseplants. Pedobiology. 47,741-744.* Astaraei, AR., 2006. Effect of municipal solid waste compost and vermicompost on yield and yield components of Plantago ovata. (In Persian with English Abstract). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.22,180-I87.* Atiyeh,    R. M.,   Edwards    C. A.,    Subler,   S.   and Metzger,   J. D.,  2000a.   Earthworm-processed organic wastes as components of horticultural potting media for growing marigoldand vegetable  seed lings.  Compost   Science  and Utilization. 8, 215-223.* Atiyeh,   R. M.,   Edwards   C.  A.,   Subler,   S. and Metzger,      J.D.,  2001 .  Pig  manure vermicompost as  a  component  of  a horticultural bedding plant medium: effects on physico chemical properties and plant growth. Bioresource  Technology. 78,  11-20.* Atiyeh,  R.  M.,  Subler,  S.,  Edwards  C.  A., Bachman, G.,  Metzger,   J .D.  and  Shuster,  W.,  2000b. Effects of  vermicomposts  and  composts  on plant growth in horticultural  container media and  soil.  Pedobiology . 44,579-590.* British   Pharmacopoeia.    1998. Beman   Assoc   Pub. 1389. UK.* Chaparzadeh, N., Amico, M. L., Khavari nejad, R.A., Izzo, R. and Navari  Izzo,  F.,  2004. Antioxidative   responses   of   Calendula officinalis L. under salinity conditions. Plant Physiology and Biochemistry. 42,695-701.* Domingues, J., Edwards, C. A. and Subler, S.,  1997. A comparison of vermicomposting and composting. Biocycle. 38,57-59.* Ghanbari,A., Ahmadian,A. and Galavi,M., 2005. The effect of irrigation times  and  animal manure on yield and  yield  components  of cumin (Cuminum cyminum ). (In Persian with English Abstract). Iranian  Journal  of  Field Crops Research.  3, 255-262.* Gordana, S., Cetkovic-Sonja, M., Canadanovic­ Brunet, J. M. and Tumbas, V . T., 2003 .Thin ­layer chromatography analysis and scavenging activity of marigold (Calendula ofjicinalisL.)extracts. Acta Periodica Technologica . 34,93-102.* Haj Seyed Hadi, M. R., Darzi, M. T., Ghandehari,Z.and Riazi, G. H., 2011 . Effects of vermicompost and amino acids on the flower yield and essential oil production from Matricaria chamomilla L. Journal of Medicinal Plants Research.5,5611-5617.* Hussei n, M. M., Sakr, R. A., Badr L. A. and  Mashat, K.   M.A.L., 2011. Effect of some fertilizerson botanical and chemical-characteristics of Pot marigold plant ( Calendula ofjicinalisL.). Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants. 3,220-231.* Inbar, Y.,  Chen,  Y.  and Hadar,  Y.,  1985. The use  of composted   slurry  produced   by methanogenic fermentation  of cow  manure  as growth  media. Acta Horticulture. I72,75-82.* Jeyabal, A. ?[nd Kupposwamy, G., 2001 . Recyclingoforganic   wastes   for  the prod uction  of vermicompost and its response in rice-legumecropping system and soil fertility. European Journal of  Agronomy.  15,153-170.* Jha, P., Ram, R., Khan, M. A., Kiran , U.and Mahmooduzzafar, Abdin , M .Z., 2010. Impact of organic manure and chemical fertilizers on artemisin in content and yield in Artemisiaannua  L.  Indian   Crops  Production.   33,   296- 301.* Jonathan, S. G., Lawal , M. M. and Oyetunji,O.J., 201 1. Effect of spent mushroom compost of Pleurotus pulmonarius on growth performance of  four Nigerian vegetables. Mycobiology. 39,164-169.* Jordan,S.N., Mullen, G.J.and Murphy, M.C., 2008. Composition variability of spent mushroom compost in Ireland .  Bioresource  Technology. 99,4fi0-4I18.* Kamkar,B. and Mahdavi Damghani, A.,2008. Principle of Sustainable Agriculture. Jahad Daneshgahi Press. 316.Mashhad.* Kapoor,R., Giri,B.and Mukerji, K.G.,2002. Glomus macrocarpum:   a  potential   bioinoculant  toimprove essential oil quality and concentrationin dill (Anethum graveolens L.) and carum(Trachyspermum  ammi      (Linn.)    Sprague). World   Journal   of  Microbiology     and Biotechnology. 18,459-463.* Kapoor, R., Giri, B. and Mukerji, K .G.,2004. Improved growth and essential oil yield and quality in Foeniculum vulgare Millon mycorrhiza linoculation supplemented with P­fertilizer.  Bioresource  Technology.  93,  309- 311.* Kasthuri, H ., Shanthi, K., Sivakumar, S.,  Rajakumar,S.,   Son,   H.   K.   and    Song,   Y.  C.,     2011. Influence of municipal solid waste compost(MSWC) on the growth and  yield  of  greengram  (Vigna  radiate  L.  wilczek),  fenugreek( Trigonella foenum-graecum L.) and on soil quality. Iranian Journal of  Environmental Health Science and Engineering. 8,285-294.* Khalid, KH. A., Yassen, A. A. and Zaghloul, S.M.,2006. Effect of Soil solarization and cattle manure on the growth, essential oil  and chemical  composition  of  Calendula  officinalis L.     Plants. Journal of A pplied Science Research. 2,142-152.* Khandan , A. and  Astaraei  A.R .,  2005.  Effect of organic (municipal solid waste andcow manure) and chem ical man ure on some physical characteristics  of  soil.  (In  Persian with  English Abstract). Desert. l0, 361-368.* Koocheki, A., Tabrizi, L. and Nassiri Mah lati ,M., 2004. Organic cultivation of Plantago ovata Forsk. and  Plantago  psyllium  L.)  inresponse to water stress. (In Persian with English Abstract). Iranian Journal of Field Crops Research.  2,67-78.* Krishnamoolthy , R. V. and Vajrabh iah S.N .,1986. Biological activity of earth worm casts:an assessment of plant growth promoter levels in casts. Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Animal  Science). 95, 341-351.* Lopez,R.,Cabrera,F.and Madejon,E., 2008. Urban compost as an alternative for peat in forestry nursery  growing  media. Dynamic  Soil,Dynamic Plant. 2, 60-66.* Marcza l G., 1987. Data on  the  essential  oil  content and composition of Calendula officinalis L. Herba  Hungarian.  26,179-89.* Mohamed, M. A. H . and Abdu , M., 2004. Growth and oil  production   of  fennel  ( Foeniculum vulgare Mifl):   Effect   of   irrigation   and    organic fertilization. Biological Agriculture and Horticulture.  22:31-39.* Muley,B., PKhadabadi,S.S.and Banarase,N.8., 2009. Phytochemical constituents and pharmacological activities of Calendulaofficinalis L. (Asteraceae): A review. Tropical Journal of  Pharmaceutical Research.   8,  455- 465.* Mustafa,S., Kaukab,G. and Ahmad,M.,2009. Foliar application of plant growth regulators(PGRs)and nutrient for improvement of !iii flower. Pakistan Journal of Botany. 41,233-237.* Nasimul Gani,  M.,Monjural  Alam,  M.  and Maqsudul, A. K. M., 2001., Influence of city waste compost on soil properties, growthand yield of Jute. Pakistan Journal of Biological Sciences. 4,  1484-1486.* Parthasarathi,  K., Balamurugan , M. and  Ranganathan, L. S., 2008. Influence of verrnicompost on the physico-chemical and biological properties in different type of soil along with  yield and quality of the pulsecrop-black grame. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering . 5,51-58.* Paterson , E., 2003. Importance of  rhizode position in the coupling  of  plant  and  microbial productivity . European  Journal  of  Soil Science.  54, 741-750.* Puryousef, M., Chaichi M. R., Mazaheri, D.,Fakhre Tabatabaii., M. and Ashraf Jafari, A.,2007. Effect of different soil fertilizing systems on seed and mucilage yield and seed P content of Isabgol (Plantago ovata Forsk). Asian Journal of Plant Science.  6,  I088-1092.* Putwattanaa, N., Kruatrachueb,  M., Pokethitiyooka, P.andChaiyaratc,R.,20I0. Immobilization  of cadmium in  soil by cow manure and silicate fertilizer     and     reduced     accumulation      of cadmium   in sweet basil   (Ocimum basilicum L.). Science Asia. 36,349-354.* Ramesh,P., Panwar,N.R., Singh,A.8., Ramana,S. and Rao, A. S., 2009.  Impact  of  organic manure combinations on the productivityand soil quality in different cropping systems in central India. Journal of  Plant  Nutrition  and Soil Science.  172, 577-585.* Rezvani Moghadam, P., Khoramdel , S. and Amin Ghafouri, A., 20 I 1. Study  on  the  effect of spent mushroom compost on the vegetative growth parameter of Saffron  (Crocus  sativusL.). p. 42J. In Proceeding of Medicinal Plant National · Congress. 2-3 March 20 II.Mazandaran, Iran.* Shadanpour , F.,  Mohammadi  Torkashvand,  A.and Hashcmi   Majd ,  K .,  20 11 .  Th e  effect  of cow manure vermicompost as the planting  mediumon the growth of Marigold. Annual Biology Research.  2,109-115.* Sunitha,H.M., 2006. Effect of plant population,nutrition, pinching and growth  regulator  on plant growth, seed yield and quality of African marigold ( Targetes erecta L.). MSc Thesis. University of Agricultural Sciences, Dharwad,India.* Suthar, S., 2009. Impact of vermicompost and composted farmyard manure on growth and yield of garlic (Allium stivum L.) field crop. International Journal of Plant Production. 3, 27-38.* Tabrizi, L., 2007 . Ecological characteristics of Khorasan thyme ( Thymus  transcaspicus Klokov) in natural habitats and evaluation of possibility for domestication under lowin put cropping system. PhD thesis of cropecology. Faculty of Agriculture. Ferdowsi University of Mashhad.  Iran.* Tahami Zarandi, S. M.  K.,  Rezvani  Moghadam ,P. and Jahan, M., 2009 . Effect of municipal solid wate and some  biologic  fertilizers  o  yield, yield   component   and  harvest   index  of  Basil ( Ocimum  basilicum  L.).   (In   Persian with English Abstract). Journal of Agroecology. 2,63-74.* Theunissen, J., Ndakidemi, P.  A.  and  Laubscher,  C. P., 20 I 0. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production . International Journal  of Physical  Science. 5,1964-1973.* Vadiraj,B.A, Siddagangaiah,D. and Potty,S.N.,1998. Response of coriander (Coriandrum sativum L.) cultivars to graded levels of vermicompost. Journal of Spice and AromaticCrops.  7,141-143.* Vahabi  Mashak,  F., Mir  Seyed Hossei ni,  H.,Shorafa, M. and Hatami, S., 2008. Investigation of the effects of spent mushroomcompost(SMC)application on some  chemical  properties  of soil and leachate.(In Persian with English Abstract). Journal of water and soil.22,394-406.* Yagi,R.,Ferreira,M.E.,Cruz,M.C.P.andBarbosa,J . C., 2003. Organic matter fractions and soil fertility under the influence of liming,vermicompost and cattle manure. Scientia Agricola.  60: 549-557.* Yazdani  Bioki,  R., Rezvan i  Moghadam,  P., Khazaei, H. R. and Astaraei, A. R., 2010. Evaluation of some  quantitative  and                         qualitative characteristics  of  milk   thistle  (Silybum marianum  L.).    (In  Persian  with  English Abstract). Journal of  Agroecology . 2,548-555.* Young, J. R., Holcomb, J. E. and Heuser, C.  H.W., 2002.  Greenhouse  growth of   marigolds   in three leached source of spent mushroom compost over a three year period. Horticultural Technology.   12,701-705.*  Zheljazkov , V. D. and Warman, P. R., 2004. Source­ separated  municipal   solid   waste   compost application to Swiss  chard  and  basil.  Journal of  Environmental  Quality.  33,542-52.*
شماره صفحه :
از 34 تا 51


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
لیلا تبریزی
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه تهرانUniversity of Tehran l.tabrizi@ut.ac.ir 
فرناز دژابون 2دانشگاه تهرانUniversity of Tehran l.tabrizi@ut.ac.ir 
یونس مستوفی 3دانشگاه تهرانUniversity of Tehran l.tabrizi@ut.ac.ir 
مهدی مریدی 4دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University l.tabrizi@ut.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .