English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1846 بازدید ) ( 15 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : بازیافت بقایای کود نیتروژن توسط کلزا (Brassica napus) در تناوب ذرت علوفه ای - کلزا
خلاصه مقاله : استفاده از بقایای کود نیتروژن در کشاورزی علاوه بر کاهش آبشویی نیتروژن و آلودگی آب های زیرزمینی به عنوان کودی جایگزین توصیه می گردد. به منظور ارزیابی بازیافت بقایای کود نیتروژن توسط کلزا در سیستم زراعی ذرت علوفه ای- کلزا، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 88-1387 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل بقایای صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع کود مرغی و کود اوره در کشت ذرت بود. به طوری که در بهار 1387 مقادیر صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن برای گیاه ذرت از دو منبع کود مرغی و شیمیایی مصرف شد. پس از برداشت ذرت در شهریور ماه در کرت های آزمایش قبلی اقدام به کشت کلزا شد. بقایای کود مرغی در تمامی سطوح بکار برده شده، صفات عملکرد دانه، ماده خشک، درصد و عملکرد روغن، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه را نسبت به بقایای کود اوره افزایش دادند. بیشترین تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، روغن و شاخص برداشت در سطح 300 کیلوگرم نیتروژن از منبع کود مرغی به دست آمد. بیشترین تعداد دانه در غلاف و عملکرد بیولوژیک در سطح 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود مرغی به دست آمد. به طور کلی، استفاده از بقایای نیتروژن بعد از برداشت ذرت علاوه بر کاهش هزینه های کود شیمیایی برای محصول کلزا از لحاظ زراعی و زیست محیطی نوعی مدیریت مؤثر می باشد.
تخصص ها : بازیافت، بقایای نیتروژن، کلزا، محیط زیست
منابع : Addiscott, T.M., Whitmore,A.P. and Powlson,  D. S.,1991.Farming, Fertilizers and the Nitrate Problem. CAB International, Wallingford.* Alizadeh Dehkordi, P., 2011 . Effect of organic and urea fertilizers on mineralization of soil nitrogen, growth and yield of maize in waterholding conditions at  tassel ing,  MSc  thesis of agroecology, faculty of agriculture,Shahrekord University . (In  Persian  with English Abstract.).* Ban i k, P., Chakraborty, A. and  Bagch i ,  D.K.,1997.  Integratednutrient  management  inrice and its effect on water use andmoisturedepletion   pattern   of   following   crops   inrai nfed areas. Indian Journal of Agricultural Science.  66(8),  298-301.* Cam berato,  J. J.  and   Frederick,  J. R., 1994. Residual maize fertilizer      nitrogen availability to wheat on the South eastern Coastal Plain. Agronomy Journal.  86,962-967.* Cheema, M. A., Mal i k, M. A ., H ussain,  A.,  Shah, S. H.  and  Basra, S. M. A., 200 I. Effectsof ti me   a nd   rnte   of   n i h-ogen   and  phosrihorus application on  the  growth and  the  seed and oil   yields   of  canola   (Brassica   napus   L.). Journal ofAgronomy  and CropScience. 186 (2), 103-110.* Choi,  W. J.,  Han,  G.  H.,  Lee,  S.  M.,  Lee,  G.T., Yoon, K. S., Choi, S. M .  and  Ro,  H.  M.,2007. Impactofland-use types on nitrate concentration and 815N inunconfinedgroundwater in rural areas of Korea. Agriculture, Ecosystems  and   Environment. 120,259-268.* Cu i, Zh., Chen, X., Miao, Y.,  Li,  F., Zhang, F.,  Li,J., Ye, Y., Yang, Zh.,  Zhang,  Q.  and  Liu,Ch., 2008. On-farm  evaluation  of  winter wheat yield response to residual soil nitrate­ N in North China Plain . AgronomyJournal. 100,  1527-1534.* Eghball, B., Giilting, D. and Gi l ley, J. E.,2004. Residual -effect of man ures  and compost applications on corn production and soil properties.  Agronomy  Journal.  96,  442-447.* Fallah,  S.  and   Adeli ,  A.  20 I 0.   Yield   of forage maize  from  poultry  litter  and  inorganic fort II Lier 11pplic11llons. 1 4'"       Ramirnn International Congress,  Treatment  and  use of organic residues in agriculture: Challenges and opportunities towards sustainable management. )3-15 Sep. 2010.Lisboa,Portugal.* Fallah,S.,Ghalavand, A. and Khajehpour,M.R.,2004. The study of soil  chemical  properties and grain com ( Zea mays L.) yield with application of organic,chemical  and integrated fertilizers.(ln Persian  with English Abstract.)   Environmental   Sciences. 5,69-78.* Fallah, S., Ghalavand, A. and Khajehpour, M.R.,2007 . Effects  of animalmanureincorporation methods and its integration with chemical fertilizer on yield and yield components of maize ( Zea mays L.)in Khorramabad, Lorestan. (In Persian with English Abstract.) Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 40,233-242.* Gao, J., Thelen, K. D., Min, D. H.,  Smith, S.,   Hao, X.  and  Gehl,  R.,  2002.  Effects of  manureand fertilizer applications  on  canola  oil content and  fatty  acid  compost on  . Agronomy  Journal.   I 02,  790-797.* Gaur, A. C., Neelakantan, S. and Dargan,S.  K.,1984. Organic Manures. Indian Council of Agricultural   Research,  New Delhi.* Gill,  J.  S.,  Byene, J.,Sale,  P.W.  and  Tang,  C.,20 I 0. Sub soil manuring with different organic manures increased canola yield inadry spring. 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World. I - 6 Aug. 201 0, Brisbane, Australia.* Hati,  K.  M.,  Manda l , K.  G.., Misra,  A.  K.,Ghosh,. P. K. and Acharya, C. L., 2001. Effect of irrigation regimes and nutrient  management on soil water dynamics,evapo-transpiration and yield of wheat ( Triticum aestivum) invertisol. Indian Journal of Agricultural Science. 71, 581-587.* lsse, A. A., MacKenzie, A. F.,  Stewart,  K.,Cloutier, D. C. and Smith, D. L.,1991.Cover crops and nutrient retention for subsequent  sweet  comproduction. Agronomy Journal.91,934-939.* Jankowski,K.,Ojczyk,T.,Musnicki,C.Z.andKotecki,  A., 1995.  Response  to  nitrogen of . the oil seed rape protected and unprotected against insects. Proceeding of the 9th International Rapeseed Congress. 4 - 7Jul.1995.* Cambridge, U.K. McAndrews, G. M., Liebman,  M.,  Cambardella ,C. A. and Richard,T.L.,2004. Residual effects of composted and fresh solids wine(Susscrofa L.) manure on soybean [Glycinemax(L.) Merr.] growth and yield . Agronomy Journal. 98,873-882.* Mitchel, C. C. and Donal, J. M.,  1999. The valueand use of poultry manures as fertilizer. Alabama Cooperative Extension System. Available online at www.aces.edufcounties.* Nuttal, W. F. and Malhi, S. S., 1991. The effect of lime and rate of N application on the yield and N uptake of wheat, barely, flax andfourcultivars of rapeseed. Canad ian Journal of Soil Science.71,227-238.* O'Brien,  R.  D., 2004. Fats  and  Oils:  Formulatin  g and Processing for Applications. 2 ed.CRCPress,Boca Raton,FL.* Pimentel, D., 1993. Economics and energies  of organic and  convention al farming. Journalof Agricultural and Environmental Ethics.6,53-60.* Ramamurthy, V. and Shivashankar,  K.,  1996. Residual effect, of organic matter and phosphorus on/growth, yield  and  quality  ofmaize      (Zea      mays)Indian  Journal  of Agronomy.   41,247-251.* Raun, W.R. and Johnson , G.V., 1999. Improving nitrogenuse efficiency for cereal production . Agronomy  Journal. 91, 357-363.* SAS, 200 I .   SAS   Users   G uide:   Statitics,   8.2  ed. SAS Institute lnc.,NC.* Shipley, P. R., Messinger, J. J. and Decker, A .M.,1990. Conserving residual com ferti lizer nitrogen with winter cover crops.Agronomy Journal. 84,869-876.* Sistani, K. R., Adeli,  A.,McGowen,  S.  L.,Tewolde, H. and Brinkm, G. E.,2008. Laboratory and field evaluation of  broi  lerlitter n itrogen mineralization .BioresourceTechnology . 99,2603-2611.*
شماره صفحه :
از 75 تا 83


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سیف اله فلاح
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه شهرکردShahrekord University falah1357@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .