English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1890 بازدید ) ( 56 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : بررسی تأثیر محلول پاشی باکتری های فیلوسفری محرک رشد گیاه بر رشد و جذب عناصر غذایی در ذرت
خلاصه مقاله : این تحقیق جهت شناسایی و بررسی تأثیر محلول پاشی باکتری های فیلوسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در ذرت به انجام رسید. به این منظور پس از تهیه نمونه های برگ ذرت از مزارع اطراف کرج نسبت به شمارش جمعیت کل باکتری های ساکن سطح برگ و جداسازی انواع تثبیت کننده نیتروژن و تولید کننده هورمون های تنظیم کننده رشد اقدام شد. میزان تثبیت نیتروژن با دستگاه کروماتوگرافی گازی و تولید اکسین با روش اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. شمارش جمعیت باکتری های ساکن سطح برگ نشان داد که به طور متوسط روی سطح برگ ها جمعیت  تا سلول بر هر گرم برگ وجود دارد. از بین 39 باکتری جدا شده، 10 باکتری برای آزمایش گلخانه ای انتخاب شدند. در آزمایش گلخانه ای سوسپانسیون باکتری ها در چهار مرحله بر روی سطوح برگ ها و اندام هوایی اسپری شدند. گیاهان پس از 75 روز برداشت شدند و شاخص های رشد گیاه و میزان جذب عناصر غذایی در آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد 10 باکتری منتخب به صورت برگ پاشی باعث افزایش ارتفاع گیاه، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی و وزن خشک اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد گردید. تأثیر این باکتری ها بر روی ریشه، نشان دهنده افزایش طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه و سطح ریشه بود. کاربرد تیمارهای باکتری همچنین باعث افزایش جذب عناصر غذایی شد.
تخصص ها : کودهای بیولوژیک، باکتری های محرک رشد، محلولپاشی کودهای بیولوژیک، فیلوسفر
منابع : Andrews, J. H. and Robin, F., 2000. Theecologyand biogeography of microorganismsonplant surfaces. Annual ReviewsmPhytopathology. 38,145-156.* Bashan,   Y.,   1998.   l:noculants   of   plant   growth­ promoting bacteria for use i n agriculture.Biotechnology  Advances. 16,729-770.* Benziri, E., Courtade, A., Picard, C. and  Guckert, A., 1998. Role of maize root exudatesinproduction ofauxinbyPs.  fluorescensM.3.1. Soil Biology and Biochemistry. 30,1481-1484.* Dobereiner , J., 1995. Isolation and identificationof aerobicnitrogen-fixingbacteriafrom  soiland    plants.  In: Doberei ner,  J. (Org.). Methods in Applied.Soil  Microbiology and Biotechnology.   I'1•  ed. London:   Academic Press.pp. 134-141.* Esitken, A., Pirlak, L., Turan, M. and Sahin,  F. 2006. Effects of floral and  fol iar applicationof plant growth promotingrhizobacteria(PGPR) on yield , growth and nutritionofsweet  cherry.   Scientia   Horticulturae . 110, 324-327.* Giri, S. and Pati, B. R. 2001 . A  comparative  studyon phyl losphere nitrojen fixation bynewlyisolated Co,yne bacterium sp. and Flavo bacterium sp. and their potential itiesas bioferti lizer, pp:47-56.      Yidyasagar University, West Bengal,  lndia.* Gl ick, B. R., 1995. Theenhancementof  plantgrowth by free-l iving bacteria.CanadianJournal of M icrobiology. 41, 109-1 17.* G l ick, B. R., Pen rose, M.  and  Jpin ing, L.  I.,1995. A model for the lowering of plant ethylene concentration by plant    growth    promotingrh izobacteria. Journal of   Theoretical Biology.  190,63-68.* Ham id i , I., Asgharzadeh , A ., Chokan, R.,DehghanShoar,  M.,  Ghalavand ,  A.  and  Malakouti, M.J., 2007. Study on lant growth promoting rhizobacteria       (PGPR) biofertilizers application in maize ( Zea maysL.)cultivation by adequate  input. Environmental  Sciences  (]ran).  4,1-20.* Hirando, P., Susan, S. and Christen , D.,2000. Bacteria i n the leaf ecosystem withemphasison pseudomonas syringea-a pathogen,lce­Nucleus, and Epiphyte. Microbiology and Molecular Biology  Reviews. 64, 624-653.* Iswaran, V., Patil, V.  D. and  Sen, A .,  1978.Effectof spray of the culture of a bacterium from the phyllosphere of water  hyacinth (Eichornia crassipes mortsolms)on  theyield of paddy and wheat. Plant and Soil. 50,253-255.* Kishore, G. K., Pande, S. and Pod i le,  A.R .,  2005. Phyl loplane bacteria increase seed l ingemergence, growth and yield offield-grown groundnut (Arachishy pogaea L.)Letters in Applied  Microbiology.   40,  260-268.* Klopper, J. M., 2003. A review of mechanismsforplant growth promoting by PGPR. AuburnUniversity, Aurburn, Alabama, 36849. USA.* Murty, M. G., 1981. Phyllosphere of cotton as a habitat for diazotrophic micro organisms. Applied and Environmental Microbiology. 48,713-718.* Morris C.E., Monier J.M. and Jacques M.A.,1998. Atechnique to quantify the population size and composition of the biofilm componentin communities of bactera in  the  phyllosphere. Applied Environmental Microbiology .64,4789-4795.*               Page, J. , Polli, R. and Landgon , W . B.  1999. Smooth ctniform crossover with smoothpoint mutation in genetic  programming: Aprelim inary study. Pages 39-49,Goteborg, Sweden.  Springer-Verlag.* Patten, C. L. and Glick, B.R., 2002. Role ofpseudomonas putida indole acetic acide in development of host plant rootsystem. Applied Environmental Microbiology. 68, 3795-380I.* Rennie, R.J., 1981. A single medium for the isolation of acetylene reducing (dinitrogen­fixing) bacteria from soils. Canadian Journal of Microbiology.  27,  8-14.* Ruinen, J., 1956. Oceurrence of Beijerinckia inthe"phyllosphere". Nature. 177,220.* Ruinen, J., 1965. The Phyllosphere: Ill,Nitrogen fixationinthe Phyllosphere. 22,375-394.* Sen Gupta, B. and Sen, S.P., 1982. Utility of phyllosphere N2 -fixing micro-organisms in the improvement of crop growth. PlantandSoil. 68,  69-74.* Taiz, L. and Zeiger, E., 2002 . Plant  Physiology,Third  edition. Talik, K. V. B. R., Singh,  C.S., Roy, V.K. and  Rao,N .S.S., 1982. Azospiril l um brasilens and Azotobacter chroococcum inoculum :Effect on yield of maize ( Zea mays L.)  and sorghum (Sorghum bicolor). Soil  Biologyand  Biochemistry. 14,417-418.* Thompson,   L. P.   and   Fenlon, M. J. S., 1993. Quantitative and quantitative     seasonal change in the miicrobial community  from the    phyllosphere of  sugarbeet   Beta vulgaris Plant and Soil. 150,I77-191.* Turner, G. L. and Gibson , A. H .,1980. Measurements of  nitrogen  fixation  by indirect means. In: Methods for Evaluating Biological Nitrogen Fixation, F.J.Bergerson (Ed.), John Wiley and Sons, New Yorkpp.111-138.* Zahir, A. Z., Abbas, S. A., Khalid, A. andArshad,M., 2000 . Substrate dependent microbially derived plant hormones for improving growth of the maize seedlings.Pakistan Journal of Biological Sciences. 3,289-291.* Vessy,  J. K ., 2003.  Plant  growth  promotingrh izobacteria as biofertil izer. Plant andSoil.255, 271-286.*
شماره صفحه :
از 84 تا 94


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مهدیه شمشیری پور
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتScience and Research Branch, Islamic Azad University mshamshiripour@yahoo.com 
احمد اصغرزاده 2موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute  mshamshiripour@yahoo.com 
هادی اسدی رحمانی 3موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute mshamshiripour@yahoo.com 
کاظم خاوازی 4موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute mshamshiripour@yahoo.com 
اشرف اسمعیلی زاد 5موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute mshamshiripour@yahoo.com 
ویدا همتی 6موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute mshamshiripour@yahoo.com 
کبری ثقفی 7موسسه تحقیقات خاک و ابSoil and Water Research Institute mshamshiripour@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .