English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 304 بازدید ) ( 57 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : مطالعه تأثیر روش­ های مختلف مهار علف ­های هرز سیب­ زمینی (Solanum tuberosum L.) بر پارامترهای زیستی خاک
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: مدیریت علف ­های هرز و یا هر نوع مدیریت در کشاورزی باید از نظر تاثیر بر بوم‌نظام (اکوسیستم) خاک مورد توجه قرار گیرد. ترکیب خاکپوش و هر نوع مدیریتی که خاک را تحت­ تأثیر قرار دهد از جمله مهم­ ترین عامل‌هایی هستند که ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک را نیز تحت­­ تأثیر قرار می­دهد. هدف از این بررسی، ارزیابی تأثیر روش ­های مختلف مدیریت علف ­های هرز سیب­زمینی بر ویژگی‌های زیستی خاک بود.مواد و روش ­ها: این آزمایش در سال زراعی 1394 در دو ایستگاه­ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در استان اردبیل در قالب طرح بلوك ­هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل 1) سم­پاشي با علف­کش تریفلورالین 2) سم­ پاشي با علف­کش متریبوزین 3) اعمال كولتيواتور زدن بین پشته ­ها 4) کاربرد کلش یا بقایای گیاهی (خاکپوش) گندم 5) کاربرد کلش یا بقایای گیاهی (خاکپوش) کلزا 6) کاربرد خاکپوش پلاستیک پلی ­اتیلن سیاه رنگ 7) کاربرد خاکپوش پلاستیک پلی ­اتیلن شفاف، 8) شاهد وجین علف­های هرز در طول فصل رشد 9) شاهد وجین نکردن علف­های هرز در طول فصل رشد. نمونه ­برداری خاک در دو مرحله، مرحله اول 30 روز پس از اعمال تیمار­ها و مرحله دوم 60 پس از اعمال تیمار­ها صورت گرفت و پس از آن زیست­ توده میکروبی، کربن آلی و تنفس خاک اندازه گیری شدند. در انتهای فصل رشد، عملکرد غده سیب ­زمینی اندازه­ گیری شد.نتایج و بحث: تیمار­های به کاربرده شده در این آزمایش توانستند تفاوت معنی ­داری را در مقدار کربن زیست­ توده میکروبی، کربن آلی خاک، تنفس پایه و تنفس برانگیخته ایجاد کنند به­ طوری که بیشترین میزان زیست ­توده میکروبی در تیمار­های خاکپوش کلش گندم و خاکپوش کلش کلزا در هر دو مرحله نمونه­ برداری مشاهده شد. اما کمترین میزان زیست ­توده میکروبی در نمونه ­برداری مرحله اول به تیمارهای کاربرد تریفلورالین و متریبوزین مربوط بود و در مرحله دوم نیز کاربرد کولتیواتور زدن به­ طور معنی­ داری توانست زیست ­توده میکروبی را نسبت به تیمار کاربرد بقایای گیاهی کاهش دهد. کربن آلی نیز در تیمارهای کاربرد خاکپوش گندم و کلزا نسبت به دیگر تیمارها بیشترین میزان را در طی دو مرحله به خود اختصاص داد به عبارتی  تیمارهای کاربرد خاکپوش گیاهی توانستند میزان کربن آلی خاک را افزایش دهند. کمترین میزان ماده آلی نیز در طی دو مرحله به تیمار خاکپوش پلاستیک شفاف اختصاص داشت. بیشترین میزان تنفس پایه در مرحله اول به تیمارهای خاکپوش بقایای گیاهی کلزا، گندم و خاکپوش پلاستیک سیاه مربوط بود اما کمترین میزان تنفس پایه در طی مرحله اول نمونه ­برداری به تیمارهای کاربرد تریفلورالین مربوط بود و در طی مرحله دوم نیز بیشترین میزان تنفس پایه به تیمار­های کاربرد خاکپوش بقایای گیاهی گندم، کلزا و علف­کش متریبوزین تعلق داشت. اما تنفس برانگیخته نیز در این بررسی بیشترین میزان خود را در تیمار­های خاکپوش کلش گندم و کلزا و کمترین میزان را در اعمال کولتیواتور زدن در طی مرحله اول نشان داد. بیشترین عملکرد غده در تیمارهای وجین علف­های هرز و خاکپوش ­­های گیاهی و کمترین آن در شاهد وجین نکردن علف­های هرز و خاکپوش پلاستیک شفاف مشاهده شد.نتیجه­ گیری: همان ­گونه که در همه ­ی روش ­های اعمال شده در این بررسی برای مدیریت علف­های هرز مشخص است، کاربرد بقایای گیاهی به طورمعمول مقدار همه ­ی پارامتر (فراسنجه)های زیستی خاک را افزایش داد و این می ­تواند دلیلی بر کارایی مثبت و شایان توجه این گونه مدیریت موثر مواد آلی باشد در این بررسی مشخص شد که تیمار­های مدیریتی بقایای گیاهی، خاکپوش پلاستیک سیاه، و کولتیواتور زدن توانستند عملکرد غده را از آسیب علف­های هرز حفظ کنند، در نتیجه استفاده از خاکپوش ­ها به ویژه بقایای گیاهی در مقایسه با کاربرد علف‌کش می ­تواند موجب مهار (کنترل) مناسب علف­ های هرز شوند.
تخصص ها : تریفلورالین، خاکپوش، ریز­جاندارار، کلزا، گندم، متریبوزین.
منابع : Ademir, S., Araujo, F., Luiz, F., Leite, C., Valdinar, B., Santo, S., Romero, F. and Carneiro, V., 2009. *Soil microbial activity in conventional and organic agricultural systems. Sustainability. 1, 268-276.Ajami, M., Khormali, F., Ayoubi, S.H. and Amoozadeh Omrani, R., 2006. *Changes in Soil quality attributes by conversion of land use on a loess hill slope in Golestan Province, Iran. International soil sustaining life on earth, managing Soil and Technology, Sanhur Fa, Turkey.Alef, K. and Nannipieri, P., 1995. *Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press.Al-Kaisi, M.M., Yin, X.H. and Licht, M.A., 2005. *Soil carbon and nitrogen changes as influenced by tillage and cropping systems in some Iowa soils. Journal of Food, Agriculture, Environment. 105, 635–647.*Alvear, M., Rosas, A., Rouanet, J.L. and Borie, F., 2005.* Effects of three soil tillage systems on some biological activities in an Ultisol from southern Chile. Soil and Tillage Research. 82, 195–202.*Anderson, J.P.E., 1982. Soil respiration. In: A.L. Page and R.H. Miller (Eds.), Methods of Soil Analysis. Madison, WI. pp. 831-871.*Azadbakht, A., Alebrahim, M.T., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Ghavidel, A. and Karbalaei Khiavi, H., 2016. *Investigate of weed species diversity under the influence of different weed management methods in potato (Solanum tuberosum L.). Journal of Agroecology. 6 (2), 294-309.*Bagherani, N., Galeshi, S., Zeinali, E. and Arzanesh, M.H., 2014. Evaluation of trifluralin, metribuzin and imazethapyr herbicides effects on Bradyrhizobium japonicum isolates growth. Journal of Soil Management and Sustainable. 4(2), 251-268.* (In Persian with English abstract).Boerner, R.E.J., Decker, K.L.M. and Sutherland, E.K., 2000. Prescribed burning effects on soil enzyme activity in a southern Ohio hardwood forest: A landscape-scale analysis. Soil Biology and Biochemistry. 32, 899-908.*Bollich, P.K., Dunigan, E.P., Kitchen, L.M. and Taylor, V., 1998. The influence of trifluralin and pendimethalin on nodulation, N2 (C2H2) fixation and seed yield of field grown soybeans (Glycine max (L.) Merr.). Weed Science. 36, 15-19.*Curiel Yuster, J., Baldocchi, D.D., Gershensonz, A., Goldestein, A., Misson, L. and Wong, S., 2007. Respiration and its dependency on carbon inputs, soil temperature and moisture. Global Change Biology. 13, 1–18.*Fontaine, S., Barot, S., Barre, P., Bdioui, N., Mary, B. and Rumpel, C., 2007. Stability of organic carbon in deep soil layers controlled by fresh carbon supply. Natural. 450, 277–280.*Gaur, A.C., 1980. Effect of pesticides on symbiotic nitrogen fixation by legumes. Indian Journal of Microbiology. 20, 362-370.*Helgason, B., Walley, F. and Germida, J., 2010. No-till soil management increases microbial biomass and alters community profiles in soil aggregates. Applied Soil Ecology. 46, 390–397.*Hosseini, M.,  Hagh nia, G.H., Lakzian, A. and Emami, H., 2010. The consequences of different management of barley (Hordeum vulgare L.) plant residues on indices of microbial biomass carbon, organic carbon and total nitrogen in soil. Journal of Agroecology. 2(3), 372-382. *(In Persian with English abstract).Hu, J., Lin, X., Wang, J., Dai, J. and Chen, R., 2011. Microbial functional diversity, metabolic quotient and invertase activity of a sandy loam soil as affected by long-term application of organic amendment and mineral fertilizer. Journal of Soil Sediment. 11, 271–280.*Kasirajan, S. and Ngouajio, M., 2012. Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: A review. Agronomy for Sustainable Development. 32, 501–529.*Kiikkila, O., Kanerva, S., Kitunen, V. and Smolander, A., 2014. Soil microbial activity in relation to dissolved organic matter properties under different tree species. Plant Soil. 377, 169–177.*Kumar, S., Sood, S., Sharma, R.C., Kasana, V.L., Pathania, B. and Singh, R.D., 2014. Effect of plant spacing and organic mulch on growth, yield and quality of natural sweetener plant Stevia and soil fertility in western Himalayas. International Journal of Plant Production. 8(3), 311-334.*Leite, L.F.C., Oliveira, F.C., Araújo, A.S.F., Galvao, S.R.S. and Lemos, J.O., 2010. Soil organic carbon and biological indicators in an Acrisol under tillage systems and organic management in north-eastern Brazil.  Soil Reserch. 48, 258–265.*Li, S.X., Wang, Z.H., Li, S.Q., Gao, Y.J. and Tian, X.H., 2013. Effect of plastic sheet mulch, wheat straw mulch, and maize growth on water loss by evaporation in dryland areas of China. Agriculture Water Management. 116, 39-49.*Liu, J.L., Zhu, L., Luo, S.S., Bu, L.D., Chen, X.P., Yue, S.C. and Li, S.Q., 2014. Response of nitrous oxide emission to soil mulching and nitrogen fertilization in semi-arid farmland. Agriculture, Ecosystems, Environment. 188, 20-28.*Luo, S.S., Zhu, L., Liu, J.L., Bu, D., Yue, S.C. and Shen, Y.F., 2015. Sensitivity of soil organic carbon stocks and fractions to soil surface mulching in semiarid farmland. European  Jornal of Soil Biology. 67, 35–42.*Majd, R., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Alebrahim, M.T. and Nateghi, G.A., 2014. The evaluation of solarization efficacy with polyethylene sheet mixed with chemical and physical treatments for weeds control and potato (Solanum tuberosum) yield. Research in Crop Ecosystems. 1(2), 33-43.* (In Persian with English abstract).Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K., 2005. Agricultural management impacts on soil organic carbon storage under moist and dry climatic conditions of temperate and tropical regions. Biogeochemistry. 72, 87–121.*Prather, T. S., Ditomaso, J. M. and Holt, J. S., 2000. Herbicide resistance: Definition and management strategies. Available  online at: http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8012.pdfQiu, M., Zhang, R., Xue, C., Zhang, S. and Li, S., 2012. Application of bio-organic fertilizer can control fusarium wilt of cucumber plants by regulating microbial community of rhizosphere soil. Biology Fertility Soil. 48, 807–816*Shahgholi, H., Makarian, H., Izadi Darbandi., Darakhshan Shadmehri, E. and Asghari, H.R., 2014. Evaluating the effect of biological and organic fertilizers on metribuzine herbicide degradation and persistence in soil. Journal of Soil Management and Sustainable. 4(2), 91-110. *(In Persian with English abstract).Shahrad, Z., 2010. The effect of Trifluralin herbicide on soil bacteria populations in cotton field. MS.c. Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.Song, X., Guo, Q., Zhu, H. and LI, W., 2013. Effects of two herbicides prowl and trifluralin on microbial communities of potato soil. Available  online at: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-GDNY201316022.htm.Sylvia, D.M. and Williams, S.E., 1992. *Vesicular Arbuscularmycorrhizae and Environmental Stresses. ASA, Madison, USA.Tang, S, Li, H. and Shi, J., 2001. Effect of chemical herbicides on microbes and transformation of substances in soil. Available online at:  http://www.cnki.com.cn.Tanveer, S.K., Wen, X., Lu, X.L., Zhang, J. and Liao, Y., 2013. *Tillage, mulch and N fertilizer affect emissions of CO2 under the rain fed condition. Available online at: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0072140.Tejada, M., A.M. Garcia-Martinez. and Parrado, J., 2009. Effects of a vermicompost composted with beet vinasse on soil properties, soil losses and soil restoration. Catena. 77, 238–247.*Torabi, S., Gherekhloo, J., Kamkar, B. and Yousefi, M., 2013. Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil. Journal of Agroecology. 27( 3 ), 73-81. *(In Persian with English abstract).Walkley, A. and Black, I.A., 1934. An examination of the degtjareff method for determining organic carbon in soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents. Soil Science. 63, 251-263.*Wright, A.L., Hons, F.M. and Matocha, J.E., 2005. Tillage impacts on microbial biomass and soil carbon and nitrogen dynamics of corn and cotton rotations. Applied Soil Ecology. 29, 85–92.Xia, X., Zhao, M., Wang, H. and Ma, H., 2012. Influence of  butachlor on soil enzymes and microbial growth. Journal of Food, Agriculture, Environment. 9(2), 753-756.*Yang, Y., Wang, H. and Tang, J., 2006. Effects of weed management practices on orchard soil biological and fertility properties in southeastern China. Soil and Tillage Research. 93, 179–185.*Ye, J. and Liu, C., 2012. Suitability of mulch and ridge-furrow techniques for maize across the precipitation gradient on the Chinese Loess Plateau. Journal of Agricultural Science. 4, 182–190*Yousefzadeh, S., Modarres-Sanavy, S.A. and Baghbani Arani, A., 2015. Effect of biofertilizers, azocompost and nitrogen on the soil properties and yield of essential oil of Dracocephalum moldavica L. Journal of Agroecology. 5(2), 37-50.*Zain, N.M.M., Mohamad, R.B., Sijam, K., Morshed, M.M. and Awang, Y., 2013. Effects of selected herbicides on soil microbial populations in oil palm plantation of Malaysia: A microcosom experiment, African. Journal of Microbial Reserch. 7(5), 367-374.*Zaki, M.M., Saleh, E.A., Mohamed Sonya, H., Rahal, A. and Sadik, A.S., 2014. Persistence of sencor herbicide in streptomycetes-inoculated soil and its effect on some microbial soil. International Journal of Current  Microbiology and Applied Sciences. 3(3), 726-738.*Zhang, F., Li, M., Qi, J., Li, F. and Sun, G., 2015. Plastic film mulching increases soil respiration in ridge-furrow maize management. Journal of Arid Land Research and Management. 29(4), 432-453.*
شماره صفحه :
از 15 تا 30


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
افشار آزادبخت 1دانشگاه محقق اردبیلی  m_ebrahim@uma.ac.ir 
محمدتقی آل ابراهیم
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه محقق اردبیلی  m_ebrahim@uma.ac.ir 
حمیدرضا محمددوست چمن آباد 3دانشگاه محقق اردبیلی  m_ebrahim@uma.ac.ir 
اکبر قویدل 4دانشگاه محقق اردبیلی  m_ebrahim@uma.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .