English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 307 بازدید ) ( 76 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تاثیر تراکم ­های مختلف گیاه پوششی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر رقابت بین علف­ های هرز و آفتابگردان
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: راهکارهای زراعی مدیریت علف­های هرز از جمله گزینه های موثر، کم هزینه، سازگار با محیط زیست و بدون اثرگذاری‌های سوء بر سلامت انسان است که امروزه بر به کارگیری آنها در جهت توسعه کشاورزی پایدار تاکید شده است. گیاهان پوششی به صورت زنده بواسطه رقابت بر سر منابع رشدی و در صورتی که بقایای مرده آن در خاک حفظ شود با تولید ترکیبات دگرآسیبی (آللوپاتیکی) بر رشد و رقابت علف های هرز رقیب تاثیر گذار خواهند بود. بدین منظور گیاه شنبلیه با شبکه (سیستم) ریشه ­ای سطحی، توانایی تثبیت نیتروژن و همچنین خاصیت دگرآسیبی به عنوان گیاه پوششی انتخاب و تاثیر تراکم های مختلف آن بر رشد و رقابت علف های هرز مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ­ها: آزمايش در قالب بلوك كامل تصادفي با شش تيمار و سه تكرار در سال 1395 در مزرعه­ ي پژوهشي دانشكده ­ ي كشاورزي مجتمع آموزش عالی تربت جام اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت 0، 10، 20، 30 و 40 بوته در متر مربع گیاه شنبلیله به عنوان گیاه پوششی و یک تیمار شاهد بود. به ­منظور تعیین ماده خشک تولیدی در آفتابگردان، شنبلیله و علف­ های هرز نمونه گیری تخریبی از 60 سانتی‌متر طولی ردیف انجام شد. پس از آزمون نرمال بودن خطای آزمایشی داده‌ها، تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتایج و بحث: بیشترین و کمترین ماده خشک تولیدی علف­ های هرز به ترتیب در تراکم 0 بوته و 20 بوته شنبلیله در متر مربع به دست آمد. نتایج نشان داد، فارغ از میزان تراکم گیاه شنبلیله، کاشت گیاه شنبلیله همزمان با کشت آفتابگردان کاهش دست‌کم درصدی رشد علف­ های هرز رقیب را بدنبال داشت، و این کاهش رشد علف های هرز با استقرار تراکم مناسبی از گیاه شنبلیله نیز می تواند تا 78 درصد افزایش یابد. بیشترین و کمترین سطح برگ، ماده خشک و عملکرد تولیدی توسط آفتابگردان به ترتیب در تراکم های 20 و 40 بوته در متر مربع گیاه پوششی به دست آمد. به جز تراکم 20 بوته در متر مربع گیاه پوششی شنبلیه، دیگر تراکم­ های گیاه پوششی باعث کاهش معنی­دار عملکرد دانه آفتابگردان نسبت به تیمار شاهد بدون رقابت علف­ های هرز شدند. تجزیه رگرسیون نیز نشان داد که پاسخ رشد و عملکرد دانه آفتابگردان به افزایش تراکم گیاه پوششی از یک روند درجه دوم پیروی می­‌کند، به طوری که رشد و عملکرد آفتابگردان در تراکم های کمتر و بیشتر از حد مطلوب گیاه پوششی کمتر از تراکم مطلوب آن بود. از سوی دیگر، در کاهش رقابت علف­های هرز رقیب نقش تراکم­ های بالاتر از حد مطلوب گیاه پوششی بیشتر از ترکم های کمتر از حد مطلوب گیاه پوششی است. بدین ترتیب استقرار یک تراکم مناسب از گیاه شنبلیله باعث اشغال آشیان اکولوژیک (بوم‌شناختی) موجود، کاهش منابع رشدی قابل دسترس و درنهایت کاهش رشد علف­های هرز رغیب شده است.نتیجه ­گیری: با توجه به کاهش رقابت علف­های هرز در حضور شنبلیله به عنوان گیاه پوششی و ارزش اقتصادی گیاه شنبلیله، می­ توان از این گیاه به عنوان یک گزینه مدیریتی مناسب در کشتزارهای آفتابگردان در قالب یک نظام جامع مدیریت علف­های هرز استفاده کرد.
تخصص ها : آنالیز رگرسیون، تداخل، شنبلیله، ماده خشک، مدیریت های زراعی.
منابع : Azadbakht, A., Mahmoodi, S., Eslami, S.V. and Alebrahim, M. T., 2015. The impact of weed competition on some of the sunflower growth parameters (Helianthus annuus L.) under three nitrogen levels. Research In Crop Ecosystems. 2(1), 113-121. *(In Persian with English abstract).Azizi, G., Alimoradi, L. and Siahmarghoei, A., 2010.* The study of allelopathic effects of fenugreek extract on germination and growth of some crops and weeds. Journal of Plant Protection. 24(3), 224-233. *(In Persian with English abstract).Baradaran, R. and Ghahhari, M., 2016. Effect of weed interference on yield and agronomical characteristics of fenugreek (Trigonella foenum gracum) in different plant density under Birjand conditions. Iranian Journal of Field Crops Research. 13, 665–674. *(In Persian with English abstract).Bolanli-Amoghin, M., Tobe, A. and Alebrahim, M.T., 2015. Effect of cover crop type, planting date and type of management on the weed species composition in sunflower hybrid (Helianthus annuus). Journal of Plant Protection. 29(3), 337–348. *(In Persian with English abstract).Boyd, N. and Van Acker, R., 2004. Seed germination of common weed species as affected by oxygen concentration, light and osmotic potential. Weed Science. 52, 589–596.*Brennan, E.B. and Smith, R.F., 2005. Winter cover crop growth and weed suppression on the central coast of California. Weed Technology. 19, 1017–1024.*Campiglia, A., Mancinelli, R., Radicetti, E. and Caporali, F., 2010. Effect of cover crop and mulches on weed control and nitrogen fertilization on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Crop Protection. 29, 354–363.*Corre-Hellou, G., Fustec, J. and Crozat, Y., 2006. Interspecific competition for soil N and its interaction with N2 fixation, leaf expansion and crop growth in pea–barley intercrops. Plant and Soil. 282, 195–208.*Creamer, N.G. and Dabney S.M., 2002. Killing cover crops mechanically: Review of recent literature and assessment of new research results. Journal of Alternative Agriculture. 17, 32-40.*Enache, A.J., 1989. Weed control by subterranean clover (Trifolium subterraneum L.) used as a living mulch. Ph.D. Thesis. Rutgers the State University of New Jersey, New Brunswick.Fageria, N.K., Baligar, V.C. and Jones, C.A., 2011. *Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. (3rd edition). Boca Raton, FL, USA, CRC Press.Hafman, M.I., Regnier, E.E. and Cardina, J., 1993. *Weed and corn (Zea mays) response to hairy veteh (Vicia villosa) cover crop. Weed Technology. 7, 594-599.*HassanNejad, S. and Alizade, M., 2006. The effect of winter rye (Secale cereal L.) on density and weed biomass. Agricultural Science. 18, 473-480. *(In Persian with English abstract).Karbalaei-Khiavi H., Fakhari, R., Alebrahim, M. T. and Sharifi-Ziveh, P., 2016. The effect of winter rye (Secale cereale L.) as a cover crop on weed biomass, density and yield of forage maize (Zea mays L.). Journal of Agroecology. 7(1), 139 -153.* (In Persian with English abstract).Khaje-Pour, M.R., 2012. Industrial Crop. Jahad-Daneshgahi Press of Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.Kumar, V., Brainard, D.C. and Bellinder, R.R., 2009. *Effects of spring sown cover crops on establishment and growth of hairy galinsoga (Galinsoga ciliata) and four vegetable crops. Horticultural Science. 44, 730–736.*Laing, D.R., Jones, P.G. and Davis, J.H.C., 1984. Common bean (Phaseolus vulgaris). In Goldsworthy and Fisher (Eds). The Physiology of Tropical Field Crops. John Wiley and Sons Ltd. London. pp. 305-351.*Malik, M.S., Norsworthy J.K., Riley M.B. and Bridges W., 2010. Temperature and light requirements for wild radish (Raphanus raphanistrum) germination over a 12-month period following maturation. Weed Science. 58, 136-140.*Malik, V.S., Swanton, C.J. and Michaels, T.E., 1993. Interaction of white bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars, row spacing and seeding density with annual weeds. Weed Science. 41, 62-68.*Mohammadi, V., galavi, M., Meighani,  F., Ghanbari, A. and Ramroudi, M. 2015. Effect of additive densities of barley companion crop on weed management of alfalfa (Medicago sativa L.) establishment. Journal of Agroecology. 6(1), 135-150.*Nazari, Sh., Zafarian, F. and Farahmand, E., 2014. *Comparison of competitive abilility of legume crop against weed competition in maize. Journal of Plant Protection. 27, 459–466.Omezzine, F. and Haouala, R., 2013.  Effect of Trigonella foenum-graecum L. development stages on some phytochemicals content and allelopathic potential. Scientia Horticulturae. 160, 335–344.*Omidbighi, R., 2006. Production and Processing of Medicinal Plants. Astane-Gods Press, Mashahd, Iran.Paine, L., Harrison, H.C. and Newenhouse, A.C., 1995. Establishment of asparagus with living mulch. Journal of Production Agriculture. 8, 1-2.Qi, Z. and Helmers, M.J., 2009. Soil water dynamics under winter rye cover crop in central Iowa. Vadose Zone Journal. 9, 53–60.*Ranjbar, M., Samadani, B., Rahimian, H., Jahansoz, M.R. and Bihamta, M.R., 2008. Influence of winter cover crops on weed control and tomato yield. Journal of  Pajouhesh and Sazandegi. 74(1), 24-33. *(In Persian with English abstract).Rueda-Ayala, V., Jaeck, O. and Gerhards, R., 2015. Investigation of biochemical and competitive effects of cover crops on crops and weeds. Crop Protection. 71, 79-87.*Saberali, S.F., Modares-Sanavy, S.A.M., Baghestani, M.A., Banayan, M. and Rahimaian, H., 2012. Influence of nitrogen rates on the growth and grain yield of two dry bean genotypes under redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) competition. Journal of Ecological Agriculture. 1(2), 34-47. *(In Persian with English abstract).Saberali, S.F., Sadatnoori, S.A., Hejazi, A., Zand, E. and Baghestani, M.A.,  2008. Influence of plant density and planting pattern of corn on its growth and yield under competition with common lambesquarters (Chenopodium album L.). Journal of  Pajouhesh and Sazandegi. 74(1), 143-152. (*In Persian with English abstract).Samadi, F. and Mohamaddost, H. R.,  2013. The effect of cover crops and row spacing on weed control and yield in potato. Journal of Plant Protection. 27(4), 434-441.* (In Persian with English abstract)SAS Institute, 2003. The SAS system for windows. Release 9.1. SAS Inst, Cary, NC.Seyed Sharifi, R. and Abassi, H., 2014. *Study of various levels of nitrogen fertilizer and plant density on grain yield, rate and effective grain filling period sunflower (Helianthus annus L.) cultivars in Ardabil region. Journal of Plant Research. 27 (2), 228-242. *(In Persian with English abstract)Singer, J., Kaspar, T. and Pedersen, P., 2005. Small grain cover crops for corn and soybean. Ames, Iowa: Iowa State University Extension. Available online at: http://extension.agron. iastate.edu/soybean/documents/PM1999._covercrops.pdf.Snapp, S.S., Swinton, S.M., Labarta, R., Mutch, D., Black, J.R. and Leep, R., 2005. *Evaluating cover crops for benefits, costs, and performance within cropping niches. Agronomy Journal. 97, 322–332*.Teasdale, J.R. and Mohler, C.L., 1993. Light transmittance, soil–temperature, and soil–moisture under residue of hairy vetch and rye. Agronomy Journal. 85, 673–680.*Torquebiau, E. and Akyeampong, E., 1994. Shedding some light on shade: Its effects on beans, maize, and bananas. Agroforestry Today. 6, 14-15.*Upadhyaya, M.K. and Blackshaw, R.E., 2007. Non-Chemical Weed Management: Principles, Concepts and Technology. CAB.Van Acker, R.C., Weise, S.F. and Swanton, C.J., 1993. Influence of interference from a mixed weed species stand on soybean (Glycine max (L.) Merr.) growth. Canadian Journal of Plant Science. 73, 1293-1304.*Wortmann, C.S., 1993. Contribution of bean morphological characteristics to weed suppression. Agronomy Journal. 85, 840–843.*Zimdahl, R.L., 2007. Fundamentals of Weed Science. Academic Press, Burlington, USA.*
شماره صفحه :
از 31 تا 44


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سید فرهاد صابرعلی
(نویسنده مسئول)
1مجتمع آموزش عالی تربت جام  sf.saberali@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .