English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 294 بازدید ) ( 57 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تأثیر تنوع گونه ای بر عملکرد علوفه و ویژگی ­های کیفی خاک در حاشیه دریاچه ارومیه
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: افزایش تنوع گیاهی عملکرد علوفه را افزایش داده منجربه بهبود پایداری عملکرد و باعث حفظ مواد غذایی خاک می­شود. علف‌زارهای با تنوع گونه ای بالا ظرفیت تولید بیشتری دارند. شماری از محققان اشاره دارند، بر اینکه نیروی تولید و پایداری بوم‌نظام (اکوسیستم)‌ها پیوسته وابسته به تنوع گونه ای نیست، بلکه وابسته به حضور گونه‌های کلیدی و گونه‌های عملکردی است. یکی از روش‌های جلوگیری از فرسایش، ایجاد پوشش مناسب گیاهی است. در دهه‌های اخیر کنترل فرسایش خاک‌ها به ویژه در مراتع کشور از مهم ­ترین هدف ­های حفظ منابع طبیعی کشور و افزایش تولید به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاشت چهار گیاه مرتعی با ترکیب‌های یک، دو، سه و چهارتایی در سه تکرار و در ارومیه انجام شد.مواد و روش ­ها: این آزمایش در سال زراعی 1395 در حاشیه دریاچه ارومیه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 16 ترکیب تیماری در هر تکرار در سه تکرار اجرا شد. تیمار‌های مورد آزمایش نوع گونه Arrhenatherum elatius، Agropyron trichophorum، Bromus inermis ، Festuca arundinacea و ترکیب دو، سه و چهار تایی این گونه‌ها بود. اندازه گیری‌های مورد بررسی در سال دوم آزمایش انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Mstat-c انجام شد. برای مقایسه میانگین های‌ها از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. برای ترسیم نمودارها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد.نتایج و بحث: بنابر نتایج این بررسی کاشت گیاهان به صورت ترکیب‌های 3 تایی و چهارتایی به طور شایان ملاحظه ای میزان روان آب و حجم رسوبات خاک را کاهش داده و باعث کاهش شدت فرسایش شد، ولی ترکیب‌های یک و دوتایی دارای تاثیر کمتری در کنترل فرسایش بودند. با این وجود از نظر عملکرد علوفه بین ترکیب‌های دو، سه و چهارتایی گیاهان مرتعی مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی در ترکیب‌های دو، سه و چهارتایی گیاهان مرتعی مورد بررسی از نظر عملکرد علوفه نسبت به عدم کاشت گیاهان مرتعی و کاشت تک گونه مرتعی مقادیر بالاتری به دست آمد. در این بررسی همه ­ی تیمارهای اعمال شده باعث بهبود ضریب خاموشی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، کاشت گیاهان مرتعی باعث افزایش درصد پوشش سطح زمین و شاخص زیستی خاک شد، ولی باعث کاهش محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم و سدیم خاک شد. بیشترین محتوای نیتروژن و فسفر در تیمار A.elatius × A. trichophorum × B. inermis × F. arundinacea و بیشترین پتاسیم مربوط به تیمار A.elatius × A. trichophorum × B. inermisو A.elatius × A. trichophorum × F. arundinacea بود. شاخص زیستی خاک تحت تاثیر کاشت گیاهان مرتعی و به ویژه A.elatius × A. trichophorum × B. inermis × F. arundinacea افزایش یافت که معادل 73 درصد افزایش بود که این افزایش در ارتباط با افزایش زیست‌توده خشک و تاج‌پوشش (تاج‌پوشش ) گیاهی و افزایش مصرف مواد غذایی بود.نتیجه ­گیری : در کل با توجه به نتایج به نظر می‌رسد کاشت گیاهان مرتعی و به ویژه کاشت سه تایی و چهارتایی گیاهان مرتعی، علاوه بر افزایش عملکرد علوفه، باعث کنترل مطلوب فرسایش نیز می‌شود، چرا که کاشت گیاهان مرتعی باعث بهبود ویژگی‌های خاک می‌شود.
تخصص ها : شمار گونه، فرسایش، مرتع، میزان تولید.
منابع : Berendse, F., Van Ruijven, J., Jongejans, E. and Keesstr, S., 2015. Loss of plant species diversity reduces soil erosion resistance. Ecosystems. 18, 881–888.*Bruce, S.E., Howden, S.M, Graham, S., Seis, C., Ash, J. and Nicholls, A.O., 2016. Pasture-cropping: Effect on biomass, total cover, soil water and nitrogen. Agricultural Journal. 5, 45-57.*Campbell, B. T., 2012. Improving Beef Cattle performance on tall fescue. The University of Tennessee, Knoxville.Deak, A., 2007.* Benefits of Forage Species Diversity in Grazing Systems in Pennsylvania. The Pennsylvania State University, Pennsylvania.Dybzinski, R., Fargione, J.E., Zak, D.R., Fornara, D. and Tilman, D., 2008. Soil fertility increases with plant species diversity in a long-term biodiversity experiment. Oecologia. 5, 24-31.*Guretzky, J.A., Moore, K.J., Charles Brummer, E. and Lee Burras, C., 2005. Species diversity and functional composition of pastures that vary in landscape position and grazing management. Crop Science. 45, 282–289.*Hedayati Mahdi Abadi, B., Ganjali, H. R. and Mobasser, H. R., 2015. Effect of mycorrhiza and phosphorus fertilizer on some characteristics of black cumin. Biological Forum – An International Journal. 7(1), 1115-1120.*Helgadóttir, Á. and Hopkins, A., 2013. The role of grasslands in a green future. In Proceedings of the 17th Symposium of the European Grassland Federation Akureyri, 23th-26th June, Iceland. pp. 56-68.*Huang, X., Chaparro, J.M., Reardon, K.F., Zhang, R., Shen, Q. and Vivanco, J.M., 2014. Rhizosphere interactions: root exudates, microbes, and microbial communities. Botany. 92, 267–275.*Idris, A.E., Khairy, A.I.H. and Yassin, M.I., 2012. Evaluation of ıntercropping of rhodes grass with alfalfa under ırrigation at shambat. Advances in Environmental Biology. 6 (1), 102-114.*Jafari, A.A. and Rezaeifard, M., 2010. Effects of maturity on yield and quality traits in tall fescue (Festuca arundinace Schreb). American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences. 9 (1), 98-104.*Labrière, N., Locatellia, B., Laumoniera, Y., Freycona, V. and Bernoux, M., 2015. Soil erosion in the humid tropics: A systematic quantitative review. Agriculture, Ecosystems and Environment. 203, 127-139.*Lang, D., 2005. Maintaining groundcover to reduce erosion and sustain production. Department of Infrastructure, Planning and Natural Resources, Gunnedah Warren McDonald, former Technical Specialist (Pastures), NSW Department of Primary Industries, Tamworth.Laossi, K., Barota, S., Carvalhob, D., Desjardinsa, T., Lavellea, P., Martinsc, M., Mitjaa, D., CarolinaMäusbacher, R., Scheu, S. and Gleixner, G., 2008. Influence of plant diversity on soil organic carbon storage and microbial transformation of organic carbon in soils. Ph.D. Thesis. Vorgelegt dem Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany.Mavi, D.Ö., Doğan, M. and Cabi, E., 2011. Leaf anatomy of Agropyron Gaertn. (Gramineae) in Turkey. Turkish Journal of Botany. 35 , 527-534.*Mead, B., 2010. Improving Pasture Quality for Animal and Ultimately Human Nutrition and Health. Ben Mead N.Sch. pp. 45-74.*Murphy, S.R., Larney, F.J., Willms, W.D., DeMaere, P.R. and Harden, S., 2011.  Agropyron trichophorum. Surface runoff response of native and introduced grasses under simulated rainfall in southern Alberta. Canadian Journal of Soil Science. 88, 337 348.*Najari Sadeghi, M., Mirshekari, B., Baser Kouchebagh, S. and Alizade, S., 2013. Time of bean sowing time related to marigold in different intercropping systems could be increase their yields. Life Science Journal. 10 (1), 56-61.*Nikniaei, A. B., Akbari, G. A., Chaeichi, M., Rahimian Mashhadi, H., Afzalzadeh, A., Ghorbani Javid, M., 2017. The effect of additive intercropping of maize and sorghum with legumes on yield, forage quality and weed dry weight. Ecological Agriculture Magazine . 1, 17-32. *(In Persian with English abstract).Nunes, A.N., de Almeida, A.C. and Coelho, C.O.A., 2011.* Impacts of land use and cover type on runoff and soil erosion in a marginal area of Portugal. Applied Geography. 31, 687-699.*Rendeiroc, A., Rousseaue, G., Sarrazina, M., Velasqueza, E. and Grimaldi, M., 2008. Effects of plant diversity on plant biomass production and soil macrofauna in Amazonian pastures. Pedobiologia. 51, 397-407.*Rose, L., 2011. The influence of land-use intensification and biodiversity on grassland biomass, water use and plant functional traits. Ph.D. Thesis. Georg-August-Universität Göttingen, Germany.Sadeghian, S., Jafari, E. and Hatami, A., 2010. Cytogenetic Studies in Some Species of Bromus L. in Iran. Asian Journal of Biological Sciences. 3, 188-194.*Saleem, A., Mirza, S. N., Ahmad Khan, I. and Franklin, J., 2009. Effect of diverse ecological conditions on biomass production of Themeda triandra (Kangaroo grass) at various growth stages. African Journal of Biotechnology. 8 (7), 1233-1237.*Sanderson, M.A., Soder, K.J., Muller, L.D., Klement, K.D., Skinner, R. H. and Goslee, S.C., 2005. Forage mixture productivity and botanical composition in pastures grazed by dairy cattle. Agronomy Journal. 97, 1465–1471.*Sarker, B.C., Rashid, P. and Karmoker, J., 2015. Anatomical changes of lentil (Lens culinaris Medik.) under phosphorus deficiency stress. Bangladesh Journal of Botany. 44(1), 73-78.*Sheibani, S. and Gholamalizadeh Ahangar, A., 2013. Effect of tillage on soil biodiversity. Journal of Novel Applied Sciences. 2, 273-281.*Shi, S., 2009. Influence of root exudates on soil microbial diversity and activity. Ph.D. Thesis. Lincoln University, USA.Shi, S., Richardson, A.E., O’Callaghan, M., DeAngelis, K.M., Jones, E.E., Stewart, A., Firestone, M.K. and Condron, L.M., 2011. Effects of selected root exudate components on soil bacterial communities. FEMS Microbiol Ecology. 77, 600–610.*Silva, C.M.M. and Francisconi Fay, E., 2012. Effect of Salinity on Soil Microorganisms. Brazilian Agricultural Research. 5, 54-67.*Skinner, R.H., Sanderson, M.A., Tracy, B.F. and Dell, C., 2006. Above- and below-ground productivity and soil carbon dynamics of pasture mixtures. Agronomy Journal. 98, 320–326.*Stewart, A.V. and Ellison, N.W., 2011. Dactylis. Springer. 5, 73–87Taboada-Castro, M.M., Rodríguez-Blancom, L. and Palleiro Taboada-Castro, M.T., 2015. Soil crusting and surface runoff in agricultural land in Galicia (NW Spain). Spanish Journal of Soil Science. 5, 72-81.*Talaei, R., Jafari Ardakani, A., Azimi, F., Bayat, R. and Parehkar, M., 2011. Influence of pasture and rainfed agriculture land uses on soil loss in dojag-chay subwatershed (Ardabil province- NW Iran). Journal of Rangeland Science. 1, 54-67.*Tracy, B. F. and Sanderson, M. A., 2000. Patterns of plant species richness in pasture lands of the northeast United States. Plant Ecology. 149, 169–180.*Well, R., 2006. Photosynthesis: The path to higher yield and quality. Agropyron trichophorum6. Beltwide Cotton Conferences, 3rd – 6th January, San Antonio, Texas, USA.Wu, R., 2008. The impacts of pasture degradation on soil nutrients and plant compositions in alpine grassland, china. Journal of Agriculture, Food and Environment. 2, 67-81.*Yousefifard, M., Jalalian, A., Khademi, H. and Ayoubi, S., 2010. The study of soil and sediment quality indicators in different land uses of north Karun watershed (Cheshmeh Ali). Ph.D. Thesis. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.  Zamanian, M., 2017. Investigation the effect of intercropping of Persian clover cultivars on quantitative and qultitative of forage yield . 2, 34-47. *(In Persian with English abstract).Zuazo, V.H.D. and Rocio Rodriguez Pleguezuelo, C., 2008. Soil-erosion and runo pre- vention by plant covers. A review. Agronomy for Sustainable Development. 28 (1), 65-86.*
شماره صفحه :
از 75 تا 90


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
محمد خالقی 1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻠﻜﺎن  Farajzadeh_e@malekaniau.ac.ir 
الناز فرج زاده معماری تبریزی
(نویسنده مسئول)
2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻠﻜﺎن  Farajzadeh_e@malekaniau.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .