English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 260 بازدید ) ( 41 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسی تداخل چند گونه­ ای علف­های هرز با عدس دیم (Lens culinaris L.) در شرایط طبیعی دیمزار
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: عدس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حبوبات در نظام‌های کشاورزی، به دلیل ویژگی‌های ساختاری توان رقابتی ضعیفی با علف‌های هرز دارد. از این‌رو مدیریت و مهار (کنترل) علف‌های هرز برای جلوگیری از کاهش عملکرد عدس ضروری به نظر می‌رسد.به‌طورعموم در کشتزارهای کشاورزی عملکرد تحت تأثیر تداخل تک گونه‌ای علف‌های هرز قرار نداشته و حضور چندین گونه علف هرز منجر به کاهش محصول می‌شود. لذا بررسی تداخل چند گونه­ ای علف‌های هرز در سطح کشتزار اطلاعات سودمندی را به همراه دارد. با توجه به مطالب یاد شده در این بررسی تداخل چند گونه­ای علف­های هرز با عدس در شرایط طبیعی دیمزار مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ­ها: این آزمایش در یکی از کشتزارهای عدس دیم پاییزه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه انجام شد. نمونه‌برداری در دو مرحله به‌صورت نظام‌یافته (سیستماتیک) در قالب شبکه‌ای از نقاط منظم مربعی با فاصله‌های 7 متر با استفاده از چهارگوشه (کوآدرات) یک متر مربعی انجام و مختصات جغرافیایی هر یک از نقاط نمونه‌برداری با استفاده از دستگاه GPS ثبت شد. نخستین نمونه‌برداری همزمان با مرحله پیش از گلدهی عدس به‌صورت غیر تخریبی با ثبت تراکم، ارتفاع و درصد تاج پوشش گونه‌های مختلف علف ­های هرز و درصد تاج پوشش عدس انجام شد. دومین نمونه‌برداری، در آخر فصل رشد، به‌دقت در همان نقاط نمونه‌برداری اول، به‌صورت تخریبی با ثبت وزن خشک و تراکم علف‌های هرز و عملکرد عدس انجام شد. رابطه بین تراکم و ارتفاع و تاج پوشش علف‌های هرز با عملکرد عدس با استفاده از روابط رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج مربوط به ارزیابی تأثیر تراکم، درصد تاج پوشش و ارتفاع علفهای هرز کشتزار بر عملکرد عدس، نشان داد، مدل رگرسیونی مربوطه (p 0.01معنی‌دار بوده و قادر به بیان تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل بود، افزون براین عملکرد عدس به‌طور شایان توجهی تحت تأثیر تراکم و درصد تاج پوشش علفهای هرز کشتزار قرار گرفت (p 0.01، به این ترتیب که با افزایش تراکم و درصد تاج پوشش علف های هرز (به ترتیب با ضریب ­های کاهشی 62/0- و 67/0-) از میزان عملکرد عدس کاسته شد. این در حالی بود که ارتفاع علفهای هرز تأثیر معنی‌داری بر عملکرد عدس نشان نداد. بررسی همبستگی بین تراکم علف ­های هرز با عملکرد عدس نشان داد، از میان علف‌های هرز غالب دیمزار، تنها سه علف هرز سلمه تره (Chenopodium album)، علف هفت بند (Polygonum aviculare) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) همبستگی منفی معنی داری با عملکرد عدس داشتند، نیز در نتایج بررسی خود روی روابط علف‌های هرز و گندم پاییزه، گزارش کردند، از میان هفت گونه علف هرز موجود در گندمزار تنها سه گونه دارای تأثیری منفی بر عملکرد گندم بودندADDIN EN.CITE Noroozi2003189189189ref-type name='Journal Article'>17Noroozi, ShahrzadMazaheri, DaryoushGhanbari, AliEvaluation effects of multispecies competitionof weeds on wheat yield and its components in Shirvan areaIn Agronomy and HorticultureIn Agronomy and Horticulture90-84 .( In Persian with English abstract).60320031019-9632. بررسی رابطه بین درصد تاج پوشش علف ­های هرز با عملکرد عدس نشان داد، چهار علف هرز خردل وحشی، خار زردک (Picnomon acarna)، دانه مرغ (Cerastium perfoliatum) و پیچک صحرایی صورتی Convolvolus stachydifolius) همبستگی منفی معنی داری با عملکرد عدس داشتند. به‌طور کلی، سطوح مختلف درصد تاج پوشش علف‌های هرز یادشده از نظر کاهش عملکرد عدس اختلاف معنیدار داشتند، به‌طوری­ که با افزایش درصد تاج پوشش علف‌های هرز عملکرد عدس روند کاهشی نشان داد. نتایج دیگر تحقیقات نیز نشان داده، گیاهان با افزایش سطح تاج‌پوشش (کانوپی) گیاهان مجاور تحت تأثیر قرار می­گیرند.نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده تأثیر معنی دار تراکم و تاج پوشش علف­ های هرز بر عملکرد عدس بود، به‌طوری‌که افزایش تراکم و تاج‌پوشش علف­ های هرز سبب کاهش معنی دار عملکرد عدس شد. همچنین، نتایج نشان داد، علف­های هرز توانستند تأثیرگذاری‌های منفی یا مثبت بر عملکرد گیاه زراعی داشته باشند، به‌طور کلی در میان علف­ های هرز ثبت شده در دیمزار تنها چند گونه علف هرز تأثیر منفی شایان توجهی بر عملکرد عدس داشتند.
تخصص ها : رقابت علف­ های هرز، سایه اندازی، درصد تاج پوشش، تنوع گونه ­ای.
منابع : Asghari, M. and Armin, M., 2014. Effect of weed interference in different agronomicm anagements on grain yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Crop Ecophysiology. 8, 407-422. *( In Persian with English abstract).Bagheri, A., Rashed Mohassel, M.H., Rezvani Moghadam, P. and Naziri Mahalati, M., 2010. Evaluation of spatial distribution and weed dynamics in a wheat farm. Iranian Journal of Field Crops Research. 8, 646-657 .*( In Persian with English abstract).Blackshaw, R.E., O’Donovan, J.T., Harker, K.N. and Li, X., 2002. Beyond herbicides: new approaches to managing weeds. In Proceedings of the International Conference on Environmentally Sustainable Agriculture for Dry Areas, 15th - 19th September, Shijiazhuang, Hebei, China. pp. 305-312.*Brim-DeForest, W.B., Al-Khatib, K. and Fischer, A.J., 2017. Predicting yield losses in rice mixed-weed species infestations in California. Weed Science. 65, 61-72.*Cessna, A.J., 1998. Metribuzin residues in lentil following postemergence application. Canadian Journal of Plant Science. 78, 167-169.*Ciuberkis, S., Bernotas, S., Raudonius, S. and Felix, J., 2007. Effect of weed emergence time and intervals of weed and crop competition on potato yield. Weed Technology. 21, 612-617.*Cowan, P., Weaver, S.E. and Swanton, C.J., 1998. Interference between pigweed (Amaranthus spp.), barnyardgrass (Echinochloa crus-galli), and soybean (Glycine max). Weed Science. 46, 533-539.*Cressman, S.T., Page, E.R. and Swanton, C.J., 2011. Weeds and the red to far-red ratio of reflected light: Characterizing the influence of herbicide selection, dose, and weed species. Weed Science. 59, 424-430.*Elkoca, E., Kantar, F. and Zengin, H., 2004. Effects of chemical and agronomical weed control treatments on weed density, yield and yield parameters of lentil (Lens culinaris L. Cv. Erzurum-89). Asian Journal of  Plant Sciemce. 3, 187-192.Erman, M., Tepe, I., Bukun, B., Yergin, R. and Taskesen, M., 2008. Critical period of weed control in winter lentil under non-irrigated conditions in Turkey. African Journal of Agricultural Research. 3, 523-530.*Erman, M., Tepe, I., Yazlik, A., Levent, R. and Ipek, K., 2004. Effect of weed control treatments on weeds, seed yield, yield components and nodulation in winter lentil. Weed Research. 44, 305-312.*Fahad, S., Hussain, S., Saud, S., Hassan, S., Muhammad, H., Shan, D., Chen, C., Wu, C., Xiong, D. and Khan, S., 2014. Consequences of narrow crop row spacing and delayed Echinochloa colona and Trianthema portulacastrum emergence for weed growth and crop yield loss in maize. Weed Research. 54, 475-483.*FAO, 2014. FAOSTAT. Available online at: http://www.fao.org/faostat/enFrenda, A.S., Ruisi, P., Saia, S., Frangipane, B., Di Miceli, G., Amato, G. and Giambalvo, D., 2013. The critical period of weed control in Faba bean and Chickpea in Mediterranean  areas. Weed Science. 61, 452-459.*Ghalavand, A., Tashakory-Yazd, J. and Modares-Sanavy, A.M., 2014. Effect of supplemental irrigation and dual application of phosphate solubilization bacteria and arbascular mycorrhizae fungi on yield and water use efficiency of lentil (lens culinaris medik.) in rainfed conditions of north khorasan. Journal of Agoecology. 4, 55-71.* (In Persian with English abstract).Ghanbari, A., Afshari, M. and Mohammad Abadi, A., 2011. Investigation of multi species competition of weeds in corn field (Zea mays) using reverse single plant weight function (1/w) and relative leaf area of weeds. Iranian Journal Of Field Crop Research. 9, 428-437.*( In Persian with English abstract).Giambalvo, D., Ruisi, P., Di Miceli, G., Frenda, A.S.  and Amato, G., 2010. Nitrogen use efficiency and nitrogen fertilizer recovery of durum wheat genotypes as affected by interspecific competition. Agronomy Journal. 102. 707-715.*Haizel, K.A. and Harper, J.L., 1973. The effects of density and the timing of removal on interference between barley, white mustard and wild oats. Journal of Applied Ecology. 10, 23-31.*Halila, M., 1995. Status and potential of winter-sowing of lentil in Tunisia. 1995. In Proceedings of The Workshop On Towards Improved Winter Sown Lentil Production For The West Asian And North African. Highlands, 12th-13th December, Antalya, Turkey, pp. 172-183.*Heshmatnia, M. and Armin, M., 2016. Effect of weed interference on yield and yield components of Iranian chickpea in two different cropping systems. Journal of Crop Production. 9, 25-47. *(In Persian with English abstract).Karimmojeni, H., Yousefi, A.R., Kudsk, P. and Bazrafshan, A.H., 2015. Broadleaf weed control in winter-sown lentil (Lens culinaris). Weed Technology. 29, 56-62.*Lehnhoff, E.A., Miller, Z.J., Brelsford, M.J., White, S. and Maxwell, B.D., 2013. Relative canopy height influences wild oat (Avena fatua) seed viability, dormancy, and germination. Weed Science. 61, 564-569.*Liebman, M. and Dyck, E., 1993. Crop rotation and intercropping strategies for weed management. Ecological Applications. 3, 92-122.Liu, J.G., Mahoney, K.J., Sikkema, P.H. and Swanton, C.J., 2009. The importance of light quality in crop–weed competition. Weed Research. 49, 217-224.*Mohamed, E.S., Nourai, A.H., Mohamed, G.E., Mohamed, M.I. and Saxena, M.C., 1997. Weeds and weed management in irrigated lentil in northern Sudan. Weed Research. 37, 211-218.*Mousavi, S.K. and Ahmadi, A., 2012. Weed population and interference response to sowing date and lentil (Lens culinaris Med.) cultivar in dryland condition of Khorramabad. Scientific Journal Management System. 2, 111-128 .*( In Persian with English abstract).Myers, M.W., Curran, W.S., Vangessel, M.J., Majek, B.A., Scott, B.A., Mortensen, D.A., Calvin, D.D., Karsten, H.D. and Roth, G.W., 2005. The effect of weed density and application timing on weed control and corn grain yield. Weed Technology. 19, 102-107.Noroozi, S., Mazaheri, D. and Ghanbari, A., 2003. Evaluation effects of multispecies competition of weeds on wheat yield and its components in Shirvan area. In Agronomy and Horticulture. 60, 90-84 .*( In Persian with English abstract).Page, E.R., Tollenaar, M., Lee, E.A., Lukens, L. and Swanton, C.J., 2009. Does the shade avoidance response contribute to the critical period for weed control in maize (Zea mays). Weed Research. 49, 571-563.*Page, E.R., Tollenaar, M., Lee, E.A., Lukens, L. and Swanton, C.J., 2010. Shade avoidance: an integral component of crop–weed competition. Weed Research. 50, 281-288.*Ponce, R. and Santin, I., 2001. Competitive ability of wheat cultivars with wild oats depending on nitrogen fertilization. Agronomie. 21, 119-125.*Pour Amir, F., hosseinpanahi, and F. Alizadeh, Y., 2016. Evaluation the Effect of Different Planting Combinations on Radiation Absorption and Use Efficiency in Sesame and Chickpea Intercropping in an Additive Series. Journal of Agoecology. 6, 81-97.* (In Persian with English abstract).Rajcan, I. and Swanton, C.J., 2001. Understanding maize–weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crops Research. 71, 139-150.*Rajcan, I., Chandler, K.J. and Swanton, C.J., 2004. Red–far-red ratio of reflected light: a hypothesis of why early-season weed control is important in corn. Weed Science. 52, 774-778.*Rauschert, E.S.J. and Shea, K., 2012. Invasional interference due to similar inter- and intraspecific competition between invaders may affect management. Ecological Applications. 22, 1413-1420.Sarker, A. and Erskine, W., 2006. Recent progress in the ancient lentil. The Journal of Agricultural Science. 144, 19-29.*Saxena, M., Subramanyam, K. and Yadav, D., 1976. Chemical and mechanical control of weeds in gram (Cicer arietinum L.). Pantnagar journal of research.Schroeder, J., Thomas, S.H. and Murray, L.W., 2005. Impacts of crop pests on weeds and weed–crop interactions. Weed Science. 53, 918-922.*Sims, B.D. and Oliver, L.R.,  1990. Mutual Influences of Seedling Johnsongrass (Sorghum halepense), Sicklepod (Cassia obtusifolia), and Soybean (Glycine max). Weed Science. 38, 139-147.*Song, J. S., Kim, J. W., Im, J. H., Lee, K. J., Lee, B. W. and Kim, D. S., 2017. The effects of single- and multiple-weed interference on soybean yield in the far-Eastern region of Russia. Weed Science. 65, 371-380.*Tepe, I., Erman, M., Yergin, R. and Bükün, B., 2011. Critical period of weed control in chickpea under non-irrigated conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 35, 525-534.*Toler, J.E., Guice, J.B. and Murdock, E.C., 1996. Interference between johnsongrass (Sorghum halepense), smooth pigweed (Amaranthus hybridus), and soybean (Glycine max). Weed science. 331-338.*Watson, P.R., Derksen, D.A. and Van Acker, R.C., 2006. The ability of 29 barley cultivars to compete and withstand competition. Weed Science. 54, 783-792.Yang, S., Ferrari, M J., Shea, K., 2011. Pollinator Behavior Mediates Negative Interactions between Two Congeneric Invasive Plant Species. The American Naturalist. 177, 110-118.*Young, F.L., Matthews, J., Al-Menoufi, A., Sauerborn, J., Pieterse, A.H., Kharrat, M., 2000. Integrated weed management for food legumes and lupins. In: Knight, R. (Ed.), Linking Research and Marketing Opportunities for Pulses in the 21st Century: Proceedings of the Third International Food Legumes Research Conference. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 481-490.*Yousefi, A.R., Gonzalea-Andujar, J.L., Alizadeh, H., Baghestani, M.A., Rahimian Mashhadi, H., Karimmojeni, H., 2012. Interactions between reduced rate of imazethapyr and multiple weed species–soyabean interference in a semi-arid environment. Weed Research. 52, 242-251.*
شماره صفحه :
از 91 تا 105


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
نگین زرگریان 1دانشگاه رازی  a.bagheri@razi.ac.ir 
علیرضا باقری
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه رازی  a.bagheri@razi.ac.ir 
ایرج نصرتی 3دانشگاه رازی  a.bagheri@razi.ac.ir 
فرزاد مندنی 4دانشگاه رازی  a.bagheri@razi.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .