English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1152 بازدید ) ( 87 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ارزیابی مدیریت علف‌های هرز گیاهان دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) با گیاهان پوششی ماش (Vigna radiate L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.)
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: ارزش واقعی تولید گیاهان دارویی به کیفیت محصول بستگی دارد و پایداری محصول در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این در حالی است که علف­های هرز به­دلیل رقابت برای جذب عنصرهای غذایی، آب و نور، موجب کاهش عملکرد گیاهان دارویی می‌شوند. درحالی‌که اتکا به کاربرد سموم علف‌کش برای مدیریت و مهار (کنترل) علف‌های هرز به‌علت افزایش گونه‌های علف‌هرز مقاوم به علف‌کش، چالش‌های زیست محیطی و هزینه تولید سموم شیمیایی را به همراه دارد. استفاده از گیاهان پوششی می‌تواند یک جایگزین مناسب برای علف‌کش‌های شیمیایی باشد. و نقش مهمی در رسیدن به هدف‌های کشاورزی پایدار، حفظ و بهره‌وری از منبع‌های خاک و حفظ کیفیت زیست محیطی ایفا کند. بنابراین، گونه‌هایی از گیاهان پوششی باید انتخاب شوند که با توجه به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی‌شان، توانایی رقابت و سرکوب علف‌های هرز را داشته باشند. لذا، این پژوهش با هدف تاثیر گیاهان پوششی ماش (Vigna radiate L.) و شبدر ایرانی  (Trifolium resupinatum L.)روی مدیریت علف هرز گیاهان دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان اروپایی  (Borago officinalis L.) صورت پذیرفت.مواد و روش‌ها: بدین منظور دو آزمایش به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایشی در آزمایش اول شامل استفاده از گیاهان پوششی ماش و شبدر ایرانی به‌طور جداگانه در بین ردیف­های ریحان، و در آزمایش دوم کاشت ماش و شبدر ایرانی به‌طور جداگانه در بین ردیف­های گاوزبان اروپایی بود. همچنین، دو تیمار کشت خالص هر یک از گیاهان در شرایط وجین و بدون وجین علف­های هرز نیز در هر تکرار برای هر دو آزمایش در نظر گرفته شد. کرت‌های دارای گیاه پوششی، شامل 5 ردیف گیاه دارویی (با فاصله ردیف 50 سانتی‌متر و فاصله روی ردیف 5 سانتی‌متر در ریحان و فاصله ردیف 50 سانتی‌متر و فاصله روی ردیف 20 سانتی متر در گاوزبان) و 6 ردیف گیاه پوششی (به‌ صورت کاشت بین ردیف‌های گیاهان دارویی) بود. کاشت گیاهان دارویی و پوششی به صورت همزمان انجام شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد، کشت خالص گیاهان ریحان و گاوزبان اروپایی با وجین، دارای بیشترین شمار برگ، قطر ساقه و وزن تر و خشک بود. همچنین کمترین وزن تر و خشک اندام‌های هوایی گیاهان نام‌برده در حضور گیاه پوششی ماش دیده شد. افزون­ براین، حضور گیاه پوششی ماش موجب به کمینه رساندن صفات مورفولوژیکی (ریخت‌شناختی) گیاه ریحان و گاوزبان اروپایی مانند ارتفاع، قطر ساقه و شمار برگ شد. بیشینه درصد و عملکرد اسانس در گیاهان ریحان و گاوزبان اروپایی در شرایط کشت خالص و بدون تداخل علف­های هرز دیده شد. گیاه پوششی ماش در مقایسه با شبدر ایرانی در سرکوب علف­های هرز موفق­ تر بود و موجب کاهش بیشتر تراکم و زیست­ توده علف­های هرز شد. به‌طوری‌که تراکم و زیست­توده علف­های هرز را در ریحان و گاوزبان اروپایی در مرحله اول تا سوم نمونه ­برداری بین 50 تا 100 درصد کاهش داد. همچنین، از نظر شاخص توانایی رقابت با علف­های هرز (AWC) ریحان و گاوزبان اروپایی در حضور گیاه پوششی ماش دارای کمترین توانایی رقابت بودند.نتیجه ­گیری: در نهایت می­ توان این‌گونه استنباط کرد که استفاده از خاکپوش (مالچ) گیاهان پوششی باعث کاهش رشد علف­های هرز می ­شود که از آن برای مدیریت علف­های هرز می­توان استفاده کرد. به استناد نتایج به دست آمده از این پژوهش، برتری ماش به شبدر ایرانی در مدیریت علف هرز در ریحان و گاوزبان اروپایی تا حدودی بود که در برخی تیمارها تراکم و ماده خشک علف­های هرز را به‌شدت کاهش داد.
تخصص ها : تداخل، تراکم علف هرز، زیست توده علف هرز، شاخص توانائی تحمل رقابت، صفات مورفولوژی.
منابع : Archna, M., Harinkheda, D.K. and Mirshra, U.S., 2009. Effect of intercropping of Cajanus cajan on herbage and essential oil yield of Ocimum basillicum Linn. Journal of Biomed. 4(2), 113-115.*Amin Ghafori, A., Rezvani Moghaddam, P., Nassiri Mahallati, M. and Khorramdel, S., 2014. Effect of cover crops on weeds, seed and oil yield of caster bean (Ricinus communis L.). Journal of Plant Production. 21(4), 21-41. (In Persian with English abstract).*Babaei Ghaghelestany, A., Tobeh, A. and Alebrahim, M.T., 2015. Study of the role of cover crops on weed management and yield and its forage maize (Zea mays L.) components. Journal of Agroecology. 5(2), 64-74. (In Persian with English abstract).*Bagheri Shirvan, M., 2013. Study of intercropping of soybean with sweet basil (Ocimum basilicum)and borage (Borago officinalis L.). MS.c. Thesis. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.*Baldwin, K.R. and Creamer, N., 2006. Cover Crops for Organic Farms. Organic Production. North Carolina Cooperative Extension Service: College of Agriculture and Life sciences.*Carruba,A., La Torre, R. and Matranga, A., 2002. Cultivation trials of aromatic and medicinal plants in semiarid mediterranean environment. Acta Horticulture. 576, 207-216.*Compigla, E., Mancinlli, R., Radicetli, E. and Caparali, F., 2010. Effect of cover crops and mulches on weed control and nitrogen fertilization. Crop Protection. 29, 354-363.*Deihimfard, R., 2004. Evaluation of some characteristics affecting some Iranian wheat (Triticum aestivum L.) cultivars yield in competition with rocket (Eruca sativa Mill) MS.c. Thesis. University of Tehran, Tehran, Iran.*Golestani Far, F., Mahmoodi, S., Zamani, G.R. and Sayyari Zahan, M.H., 2016. Effect of inter and intraspecific competition on morphological and growth characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereale L.) under drought stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences. 9(3), 241-256. (In Persian with English abstract).*Habibi, F. and Sorkhi, F., 2011. Effect of wild oat (Avena fatua L.) density on morphological traits of wheat. Journal of Research in crop Sciences. 4(13), 41-50. (In Persian with English abstract).*Hassanzadeh Aval, F., Koocheki, A., Khazaie, H.R. and Nassiri Mahallati, M., 2011. Effect of plant density on growth characteristics and yield of summer savory (Satureja hortensis L.) and Persian clover (Trifolium resupinatum L.) intercropping. Iranian Journal of Field Crops Research. 8(6), 920-929. (In Persian with English abstract).*Hutchinson, C.M. and Mcgiffen, M.E., 2000. Cowpea cover crop mulch for weed control in desert pepper production. Horticultural Science. 35, 196-198.*Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Khorramdel, S., Anvarkhah, S., Sabet Teimouri, M. and Sanjani, S., 2010. Evaluation of growth indices of hemp (Cannabis sativa L.) and sesame (Sesamum indicum L.) in intercropping with replacement and additive series. Agroecology. 2(1), 27-36.*Karimi, H., 2007. Agronomy and Breeding of Foliage Crops. University of Tehran Press. Tehran, Iran.*Li, L., Sun, J., Zhang, F., Li, X., Rengel, Z. and Yang, S., 2001. Wheat/maize or wheat/soybean strip intercropping, II. Recovery or competition of maize and soybean after wheat harvesting. Field Crop Research. 71, 173-181.*Makkizadeh Tafti, M., Tavakol Afshari, R., Majnoon Hosseini, N., Naghdi Badi, H.A. and Mehdizadeh, A., 2006.Effect of osmopriming on seed germination of borage (Borago officinalis L.). Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 22(3), 216-222. (In Persian with English abstract).*Mhamdi, B., Wannes, W.A., Dhiffi, W. and Marzouk, B., 2009.Volatiles from leaves and flowers of borage (Borago offocinalis L.). Journal of Essential Oil Research. 21, 504-506.*Mosier, D.G. and Oliver, L.R., 1995. Common cocklebur (Xanthium strumarium) and entireleaf  momingglory (Ipomoea hederacea Var. integriuscula) interference on soybean (Glycine max). Weed Science. 43, 239-246.*Nazari, S., 2013. Cover crop effectiveness on weed control of corn in different planting time. MS.c. Thesis. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.*Naghdi Badi,H., Soroshzadeh, A., Rezazadeh, Sh., Sharifi, M., Ghalavand, A. and Omidi, H., 2007. Review on borage (Valuable medicinal plant and the richest plant source of gamma linolenic acid). Journal of Medicinal Plant. 4-6(24), 1-15. (In Persian with English abstract).*Pavlychenko, T.K. and Harrington J.B. 1934. Competitive efficiency of weeds and cereal crops. Canadian Journal of Research. 10(1), 77-94.*Poor Azar, R. and Ghadiri, H., 2002. Interaction of wiled oat (Avena fatua) and tree wheat (Triticum aestivum) variety on plant density in field condition. Journal of Plant Disease Experts. 37, 167- 183.*Rezvani Moghadam, P. and Moradi, R., 2011. Assessment of planting date, Biological fertilizer and intercropping on yield and essential oil of cumin and fenugreek. Iranian Journal of Field Crop Science. 43(2), 217-230. (In Persian with English abstract).*Rezvani, M., Zaefarian, F. and Jovieni, M., 2010. Response of canopy structure of soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivars to weed competition. Iranian Journal of Weed Science. 6(2), 91-105. (In Persian with English abstract).*Rezvani, M., Bagherian, A., Zaefarian, F. and Nikkhah Kocheksaree, H., 2017. Effects of berseem clover (Trifolium alexanderinum) and trigonella (Trigonella foenum-graecam) cover crop on yield and weed control of wheat. Journal of Agroecology. 7(2), 79-93. (In Persian with English abstract).*Reicosky, D.and Forcella, F., 1998. Cover crop and soil quality interactions in agroecosystems. Journal of Soil and Water Conservation. 53(3), 224-226.*Sadegh, M., 2017. Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) morphophysiological response to different fertilizer treatments in competition with weeds. MS.c. Thesis. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.*Sadeghi, H., Baghestani, M.A., Akbari, G.A. and Hejazi, A., 2003. Evaluation of soybean growth indices (Glycine max) and some weed species in competitive conditions. Journal of Entomology and Phytopathology. 71(2), 87-106. (In Persian with English abstract).*Shakibafar, Z., Zaefarian, F., Rezvani, M., Salehian, H. and Bagheri, M., 2013. Weed control with cover crops in corn fields. In Proceedings 2nd Seminar of Food Security, 17th-18th October, Savadkoh, Iran. pp.1.*Sharifi,M., Mohtashamian, M., Riyahi, H., Aghaee, A. and Alavi, S.M., 2011. The effects of vesiculararbuscular mycorrhizal (VAM) fungus (Glomus etunicatum) on growth and some physiological parameters of basil (Ocimum basilicum). Journal of Medicinal Plant. 2-10(38), 85-94. (In Persian with English abstract).*Shafigh, M Rashed Mohasel, M.H. and Nasiri Mahalati, M., 2006. The competitive aspect of soybean (Glysine max) and velvetleaf (Abutilon theophrasti) in response to population density and planning date. Iranian Journal of Field Crops Research. 4(1), 71-81. (In Persian with English abstract).*Spitters, C.J.T. and Vandenberg, J.P., 1982. Competition between crop and weeds: A system approach. In: Holzner, W. and N. (eds.), Numata Biology and Ecology of Weeds. Dr. W. Junk Publication, The Hague. Pp. 137-148.*Tabaldi, L.A., Do Carmo Vieira, M., Heredia Zarate, N.A., Da Silva, L.R., Luis Farias Goncalves, W., Pilecco, M., Nazari Formagio, A.S., Pereira Gassi, R. and Padovan, M.P., 2012. Cover crops and their effects on the biomass yield of Serjania marginate plants. Ciencia Rural, Santa Maria. 42(4), 614-620.*Tahami Zarandi, S.M.K., Rezvani Moghaddam, P. and Jahan,M., 2010. Comparison the effect of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil percentage of basil (Ocimum basilicum L.). Agroecology Journal. 2(1), 63-74. (In Persian with English abstract).*Tuna, C. and Orak, A., 2007. The role of intercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.) / oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixtures. Journal of Agricultural and Biological Science. 2, 14-19.*Uchino, H., Iwama, K., Jitsuyama, Y., Yudate, T. and Nakamura, S., 2009. Yield losses of soybean and maize by competition with interseeded cover crops and weeds in organic-based cropping systems. Field Crop Research. 113, 342-351.*Watson, P.R., Derksen, D.A., Van Acker, R.C. and Blrvine, M.C., 2002. The contribution of seed seedling, and mature plant traits to barley cultivar competitiveness against weeds. Canadian Weed Science Society. 14, 49-57.*Zand, E. and Beckie, H.J., 2002. Competitive ability of hybrid and pollinated canola (Brassica napua) with wild oat (Avena fatua). Canadian Journal of Plant Science. 82, 473-480.*
شماره صفحه :
از 29 تا 46


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
زینب شیرزادی مرگاوی 1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  fa_zaefarian@yahoo.com 
فائزه زعفریان
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  fa_zaefarian@yahoo.com 
میلاد باقری شیروان 3دانشگاه فردوسی مشهد  fa_zaefarian@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .