English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1064 بازدید ) ( 94 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تأثیر تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم بر رنگدانه­ های فتوسنتزی، عملکرد و دوره ­ی پر شدن دانه گندم در شرایط تنش شوری
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: شوری خاک از جمله مهم­ ترین عامل‌های محدودکننده رشد و تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است. کاربرد سایکوسل و کودهای زیستی همانند باکتری ­های محرک رشد، نقش مهمی را در بهبود عملکرد تحت تنش شوری ایفا می‌کنند. شاهارونا و همکاران در نتایج بررسی‌های خود گزارش کردند، استفاده از باکتری­های محرک رشد ممکن است یک راهبرد (استراتژی) مناسب برای بهبود رشد گیاه در خاک های شور باشد. براتو و همکاران در نتایج بررسی‌های خود گزارش کردند، تنش شوری محتوای کلروفیل (سبزینه) ذرت را کاهش داد ولی تلقیح بذر با کودهای زیستی رنگدانه‌های فتوسنتزی _نورساختی) را افزایش داد. عثمان در نتایج بررسی‌های خود تاکید کرد، تیمار گیاهان با سایکوسل می‌تواند غلظت کلروفیل و کاروتنوئید را افزایش، مرحله‌های فوتوفسفریلاسیون (فسفریله شدن نوری) را تسریع و میزان فتوسنتز را تحریک کند. از این رو درک واکنش‌های فیزیولوژیکی گندم تحت تنش شوری ممکن است به توسعه برنامه­‌هایی کمک کند که هدف آن بهبود عملکرد است. بنابراین هدف این بررسی، ارزیابی تاثیر شوری خاک و تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم بر رنگدانه­ های فتوسنتزی، عملکرد و دوره­ی پر شدن دانه گندم بود.مواد و روش ­ها: به منظور بررسی تاثیر شوری خاک و تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم بر رنگدانه ­های فتوسنتزی، عملکرد و دوره­ ی پر شدن دانه گندم،  آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1395 انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح شوری (بدون شوری به عنوان شاهد و اعمال شوری­ های 25، 50 و 75 میلی­مولار) با استفاده از نمک NaCl و تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم در شش سطح (بدون تلقیح بذر به ­عنوان شاهد، تلقیح با سودوموناس، آزوسپریلیوم و کاربرد توأم سودوموناس و آزوسپریلیوم، سایکوسل در دو سطح 5-10 و 6-10 میلی­ مولار) بودند. سودوموناس پوتیدا استرین 186 و ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5 از ریزوسفر گندم بوسیله موسسه تحقیقات خاک و آب تهران جداسازی شدند. تراکم ریزجانداران (میکروارگانیسم ­های) استفاده شده به عنوان باکتری های محرک رشد در این ازمایش 108 باکتری زنده و فعال در هر گرم بود.نتایج و بحث: نتایج نشان داد، سرعت و طول دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کارتنوئید تحت تاثیر سطوح شوری، تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم در سطح احتمال یک­درصد معنی­ دار شد. شوری عملکرد، وزن ریشه، محتوای کلروفیل a ، b، کلروفیل کل و کارتنوئید، سرعت و طول دوره پر شدن دانه را کاهش داد. در حالی که این صفات به واسطه­ ی تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم افزایش یافت. مقایسه میانگین ­ها نشان داد که بیشترین سرعت و طول دوره پر شدن دانه (به ­ترتیب 00253/0 گرم در روز و 226/39 روز)، در تلقیح توام بذر با آزوسپریلیوم و سودوموناس در شرایط بدون اعمال شوری و کمترین آنها (00101/0 گرم در روز و 647/25 روز)، در بدون تلقیح بذر در بالاترین سطح شوری به دست آمد. در بالاترين سطح از شوري (75 ميلي­ مولار) محتواي كلروفيل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید به ­ترتيب 31/23، 18/33، 61/22 و 62/42 درصد در مقايسه با بدون اعمال شوري كاهش يافت. تلقيح بذر با سايكوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم محتوای کلروفیل a، b، کاروتنوئید و کلروفیل کل را در شرايط شوری همانند شرایط عادی (نرمال) افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه در حالت بدون اعمال شوری، کاربرد توأم سودوموناس و آزوسپریلیوم و کمترین آن­ها در شوری 75 میلی ­مولار و بدون تلقیح بذر با سایکوسل، سودوموناس و آزوسپریلیوم به دست آمد.نتیجه­ گیری: به نظر می­ رسد تلقیح بذر با کودهای زیستی و سایکوسل می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای افزایش عملکرد و طول دوره پر شدن دانه گندم تحت تنش شوری باشد.
تخصص ها : کودهای بیولوژیک، محتوای کلروفیل، مولفه­ های پرشدن دانه، گندم.
منابع : Akinrinde, E.A., 2006. Growth regulator and nitrogen fertilization effects on performance and nitrogen use efficiency of tall and dwarf varieties of rice (Oryza sativa). Biotechnology. 5, 268-276.*Ashraf, M. and Bhatti, A.S., 2000. Effect of salinity on growth and chlorophyll content of rice. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research. 43, 130-141.*Ashraf, M. and McNielly, T., 2004. Salinity tolerance in Brassica oil seeds. Critical Reviews in Plant. 34, 34-45.*Bacilio, M., Rodriguez, H., Moreno, M., Hernandez, J.P. and Bashan, Y., 2004. Mitigation of salt stress in wheat seedlings by a gfp-tagged Azospirillum lipoferum. Biology and Fertility of Soils. 40, 188-193.*Barker D.J., Sulivan C.Y. and Moser R.C., 1993. Water deficit effects on osmotic potential, cell wall elasticity, and proline in five forage grasses. Agronomy Journal. 85, 270-275.*Burton, J.D., Pedersen, M.K. and Coble, H.D., 2008. Effect of cyclanilide on auxin activity. Journal of Plant Growth Regulation. 27, 342-352.*Cakmakci, R., Erat, M., Erdoman, U.G. and  Donmez, M.F., 2007. The influence of PGPR on growth parameters, antioxidant and pentose phosphate oxidative cycle enzymes in wheat and spinach plants. Journal of  Plant Nutrition  and Soil Science.  170, 288-295.*Cheraghi, S., 2004. Institutional  and scientific profiles of organizations working on saline agriculture in Iran. In prospects of saline agriculture in the Arabian Peninsula. In: Taha, F.K., Ismail, S. and Jaradat, A., (eds.), Dubai, United Arab Emirates, pp. 399-412.*Dobbelaere, S., Vanderleyden, J., and YacovOkon, Y., 2003. Plant  growth-promoting effects of diazotrophs in the rhizosphere. Critical  Review  Plant  Science.  22, 107-149.*Ellis, H.R. and Pieta-Filho, C., 1992. The development of seed quality in spring and winter cultivars of barley and wheat. Seed Science. 2, 19-25.*Emam, Y., 2010. Cereal Production. Shiraz University Press, Shiraz, Iran.*Falik, E., Okon, Y., Epstin, E., Goldman, A. and Fischer, M., 1989. Identification and quantification of IAA and IBA in Azospirillum brasilens maize roots. Soil Biology and Biochemistry. 21, 147-153.*Garcia de Salamone, I.E., D.bereiner J., Urquiaga S. and Boddey R.M., 1996. Biological nitrogen fixation in Azospirillum strain-maize genotype associations as evaluated by the 15N isotope dilution technique. Biology and Fertility of Soils. 23, 249-256.*Garcia, A. Rizzo, C.A., UD-Din, J., Bartos, S.L., Flowers, T.J. and Yeo, A.R., 1997. Sodium and potassium transpott to the xylem are inherited independent lyin rice, and the mechanisms of sodium: Potassium selectivity differs between rice and wheat. Plant Cell and Enviroment. 20, 1167-1174.*Gilick, B.R., Penrose, D. and Wenbo, M., 1999. Bacteria promotion of plant growth. Biotechnology Advances. 19, 135- 146.*Guerfel, M., Baccouri, O., Boujnah, D., Chaibi, W. and Zarrouk, M., 2009. Impacts of water stress on gas exchange, water relations, chlorophyll content and leaf structure in the two main Tunisian olive (Olea europaea L.) cultivars. Horticultural Science. 119, 257-263.*Haghbahary, M. and Seyed Sharifi. R., 2011. Effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, rate and grain filling period of wheat under different levels of soil salinity. Environmental Stresses  in Crop Sciences. 6(1), 65-75. (In Persian with English abstract).*Karlidag, H., Esitken, A., Yildirim, E., Figen-Donmez, M. and Turan, M., 2011. Effects of plant growth promoting bacteria on yield, growth, leaf water content, membrane permeability and ionic composition of strawbwrry under saline conditions. Journal of  Plant Nutrrition. 23, 157-174.*Kato, T., 1999. Genetic and environmental variations and associations of the characters related to the grain filling process in rice cultivars. Plant Production Science. 2, 32-36.*Khalilzadeh, R., Seyed Sharifi, R. and Jalilian, J., 2018. Growth, physiological status and yield of salt-stressed wheat (Triticum aestivum L.) plants as affected by application of bio fertilizer and cycocel. Arid Land Research and Management. 1: 1-18.*Khan, N.A., 2003. NaCl inhibited chlorophyll synthesis and associated changes in ethylene evolution and antioxidative enzyme activities in wheat. Plant  Biology. 47, 437-440.*Kheirizadeh Arough, Y., Seyed Sharifi, R., Sedghi, M., Barmaki, M., 2016. Effect of zinc and bio fertilizers on antioxidant enzymes activity, chlorophyll content, soluble sugars and proline in Triticale under salinity condition. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 44 (1), 116-124.*Koocheki, E. and Sarmadnia, G.H., 2000. Physiology of Crop Plants (translated). Mashhad Jahad Daneshgahi Press, Mashhad, Iran.*Levent Tuna, A., Kaya, C., Dicilitas, M. and Higgs, D., 2008. The combined effects of gibberellic acid and salinity on some antioxidant enzyme activities, plant growth parameters and nutritional status in maize plants. Environmental and Experimental Botany. 62, 1-9.*Long, H.H., Schmidt, D.D. and Baldwin, I.T., 2008. Native bacterial endophytes promote host growth in a species-specific manner; phytohormone manipulations do not result in common growth responses. Journal of  Plos One. 3 (7), 27-32.*Ma, B.L. and Smith, D.L., 1991. Apicial development of spring barley in relation to chloromequat and ethephon. Agronomy Journal. 83, 270-74.*Mäder, P.,  Kaiser, F.,  Adholeya,  A., 2011. Inoculation of root microorganisms for sustainable wheat–rice and wheat–black gram rotations in India. Soil Biology and Biochemistry. 43(3), 609-619.*Mehboob, I., Zahir, Z.A., Mahboob, A., Shahzad, S.M., Jawad, A. and Arshad, M., 2008. Preliminary screening of rhizobium isolates for improving growth of maize seedlings under axenic conditions. Soil and Environment. 27, 64-71. (In Persian with English abstract).*Memari, H., Tafazoli, E. and Haghighi, A., 2011. Effect of drought stress and cycocel on seedling growth of two olive cultivars. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 55, 1-10.*Murchie, E.H., Yang, J., Hubbart, S., Horton, P. and Peng S., 2002. Are there associations between grain-filling rate and photosynthesis in the flag leaves of field-grown rice? Journal European Sciences. 53, 2217-2224.*Murkovic, M., Hillebrand, A., Winker, H. and Pfannhauser, W., 1996. Variability of vitamin E content in pumpkin seeds (Cucurbita pepo L.). Zeitschrift fur Lebensmittel- Untersuchung und-Forxhung. 202, 275-278.*Omidi, H., Sorushzadeh, A., Salehi, A. and Dinghizli, F., 2005. Evaluation of priming effects on germination of  rapeseed. Agricultural  Sciences  and Industrials. 19, 125- 135.*Orabi, S.A., Salman, S.R. and Shalaby, A. F., 2010. Increasing resistance to oxidative damage in cucumber (Cucumis sativus L.) plants by exogenous application of salicylic acid and paclobutrazol. World Journal of Agricultural Sciences. 6, 252- 259.* Parida, A.K. Das, A.B. Mittra, B. and Mohanty, P., 2005. Salt-stress induced alterations in protein profile and protease activity in the mangrove. Naturforsch. 59, 408 -414.*Parvazi Shandi, S., Pazoki, A., Asgharzadeh, A., Azadi, A. and Paknejad F., 2013. Effect of irrigation interval, humic acid and plant growth promoting rhizobacteria on physiological characteristics of Kavir cultivar wheat. Journal of Plant Physiology. 5(18), 19-33. (In Persian with English abstract).*Pazoki, A. 2016. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and humic acid on yield and yield components of basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress in Qom region. Journal of Agroecology. 6 (1), 60-80. (In Persian with English abstract).*Pirasteh-Anosheh, H., Emam, Y., Ashraf, M. and Foolad, M.R., 2012. Exogenous application of salicylic acid and chlormequat chloride alleviates negative effects of drought stress in wheat. Advanced Studies in Biology. 4, 501-520.*Potters, G., Pasternak, T.P., Guisez, Y., Palme, K.J., and Jansen, M.A.K., 2007. Stressinduced morphogenic responses: growing out of trouble? Trends in Plant Sciences. 12, 98-105.*Ronanini, D.R., Savin, R. and Hall, A.J., 2004. Dynamic of fruit growth and oil quality of sunflower (Helianthus annus L.) exposed to brief interval of high temperature during grain filling. Field Crops Research. 83, 79-90.*Rosety, D., Gaur, R. and Juhri, B.N., 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bioinoculation of arbascular mycorrizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria affect rhizobacterial community structure in rain-fed wheat field. Soil Biology and Biochemistry. 38, 1111-1120.*Roosta, A., Agaalikhani, M. and Mokhtassi Bidgoli, A. 2016. Grain yield and quality response of flaxseed to chemical, biological  and organic fertilizer. Journal of Agroecology. 6 (2): 124-136. (In Persian with English abstract).*Royo, C., Abaza, M., Blanco, R.. and Garcı´a del Moral, L.F., 2000. Triticale grain growth and morphometry as affected by drought stress, late sowing and simulated drought stress. Australian Journal of Plant Physiology. 27, 1051-1059.*Saini, J.S., Jolley, R.S. and Singh, O.S., 1987. Influence of chlormequat on growth and yield of irrigated and rainfed Indian mustard (Brassica juncea) in the field. Experimental Agriculture. 23, 319-324.*Sairam, R.K. and Tyagi, A., 2004. Physiology and molecular biology of salinity stress tolerance in plants. Current Salinity Tolerance in Plants Strategies for Crop Improvement. 86, 407-421.*Schutz, M. and Fangmeir E., 2001. Growth and yield responses of spring wheat (Triticum aestivum L. cv.Minaret) to elevated CO2 and water limitation. Environmental Pollution. 114, 187-194.*Seyed Sharifi, R., Khalilzadeh, R. and Jalilian, J., 2016. Effects of bio fertilizers and cycocel on some physiological and biochemical traits of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity stress. Archives of Agronomy and Soil Science. 63(3), 308-318.*Seyed Sharifi, R. and Namvar, A., 2016.  Bio fertilizers in Agronomy. University of Mohaghegh Ardebil Press, Ardebil, Iran.*Shaharoona, B., Arshad, M. and Zahir, Z.A., 2006. Effect of plant growth promoting rhizobacteria containing ACC-deaminase on maize (Zea mays L.) growth under axenic conditions and on nodulation in mung bean (Vigna radiata L.). Letters in Applied Microbiology. 42(2), 155-159.*Shanon, M.C., 1997. Adaptation of plants to salinity. Advanced Agronomy. 60, 75-120.*Sharma, P.K. and Hall, D.O., 1991. Interaction of salt stress and photoinhibition on photosynthesis in barley and sorghum. Journal of Plant Physiology. 138, 614-619.*Singh, B., Singh, Y.J., Ladha, K.K., Bronson, F., Balasubramanian, V., Singh, Y. and Khind, C.S., 2003.Chlorophyll meter-and leaf color chart-based nitrogen management for rice and wheat in northwestern India. Agronomy Journal. 94, 821-829.*Soltani, A., 1999. Application of SAS in Statistical Analysis. Mashhad Jahad Daneshgahi Press, Mashhad, Iran.*Tadayon, M.R. and Emam, Y., 2007. Physiologic and morphologic reactions in two variety barley for salinity stress & its relative with grain yield. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 1, 253-262.*Tsuno, Y., Yamaguchi, T. and Nakano, J., 1994. Potential dry matter production and grain filling process of rice plant from the viewpoint of source-sink relationships and the role of root respiration in its relationship. Bull. Faculty of Agricultural. Tottori University, 47, 1-10.*Wafsy, E. and Din, E.L., 1995. Growth Regulators and Flowering. Academic Bookshop, Modern Egyptian Press. pp 503-510.*Wagar, A., Shahroona, B., Zahir, Z.A. and Arshad, M., 2004. Inoculation with Acc deaminase containing rhizobacteria forimprovming growth and yield of wheat. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 41, 119-124.*Wang, H.Q., Li, H.S., Liu, F.L. and Xiao, L.T., 2009. Chlorocholine chloride application effects on photosynthetic capacity and photoassimilates partitioning in potato (Solanum tuberosum L.). Scientia Horticulturae. 119, 113-116.*Yang, M.M., Mavrodi, D.V., Mavrodi, O.V., Bonsall, R.F., Parejko, J.A., Paulitz, T.C., Thomashow, L.S., Yang, H.T., Weller, D.M. and Guo, J.H., 2011. Biological control of take-all by fluorescent Pseudomonas spp. from Chinese wheat fields. Phytopathology. 101(14), 81-91.*Zapata, P.J., Serrano, M., Pretel, M.T., Amoros, A. and Botella, M., 2004. Polyamines and ethylene changes during germination of different plant species under salinity. Plant Science. 167, 781-788.*
شماره صفحه :
از 82 تا 97


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
پریسا خان زاده 1دانشگاه محقق اردبیلی  raouf_ssharifi@yahoo.com 
رئوف سید شریفی
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه محقق اردبیلی  raouf_ssharifi@yahoo.com 
راضیه خلیل زاده 3دانشگاه محقق اردبیلی  raouf_ssharifi@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .