English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1279 بازدید ) ( 76 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی
خلاصه مقاله : تعیین مقدار بهینه منابع در اکوسیستم های کشاورزی، علاوه بر کاهش هزینه های تولید و حفظ منابع باعث کاهش آلودگی های زیست­ محیطی ناشی از مصرف بی رویه این منابع می شود. به منظور تعیین میزان بهینه مصرف منابع آب و نیتروژن و همچنین تراکم بهینه کلزا، آزمایشی در قالب طرح مرکب مرکزی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-89 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی با توجه به سطوح بالا و پائین آب (1500 و 4000 مترمکعب)، نیتروژن (صفر و 400 کیلوگرم کود اوره در هکتار) و تراکم کلزا (50 و 150 بوته در متر مربع) با استفاده از نرم افزار Minitab طراحی شد. عملکرد دانه، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن (NUE) و کارایی مصرف آب (WUE) به عنوان متغیرهای وابسته مورد اندازه گیری قرار گرفتند و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، تغییرات این متغیرها تحت تاثیر تیمارها محاسبه گردید. مقدار بهینه آبیاری، نیتروژن و تراکم کلزا بر اساس سه سناریوی اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی- زیست محیطی برای حصول مقادیر مورد انتظار صفات مورد بررسی تعیین گردید. افزایش سطوح آبیاری و کود باعث افزایش عملکرد دانه و تلفات نیتروژن گردید، در صورتی که افزایش تراکم کلزا باعث افزایش عملکرد و کاهش تلفات نیتروژن شد. در سناریوی اقتصادی، مقدار بهینه آب، کود و تراکم کلزا به ترتیب برابر با 3643 متر مکعب، 186 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 149 بوته در متر مربع برآورد شد. همچنین مقدار بهینه این تیمارها در سناریوی زیست محیطی به ترتیب 1813، 12 و 150 و در سناریوی اقتصادی- زیست محیطی به ترتیب معادل 2639، 105 و 144 به دست آمد. بطور کلی بنظر می رسد مصرف منابع بر اساس سناریوی اقتصادی- زیست محیطی به دلیل توجه توام به مسائل اقتصادی و زیست محیطی نسبت به دو سناریو دیگر ارجحیت دارد.
تخصص ها : تلفات نیتروژن، کارایی مصرف آب، کارایی مصرف نیتروژن.
منابع : Ahmadi, M., 2000. Sowing of Canola with Minimum Tillage System. Agricultural and Natural Resources Research of Gorgan Institute, Oil Seeds Department Press, Gorgan, Iran.* Aslan, N., 2007. Application of response surface methodology and central composite rotatable design for modeling the influence of some operating variables of a Multi-ravity Separator for coal cleaning. Fuel. 86, 769–776.* Badejo, M.A., 1998. Agroecological restoration of savanna ecosystems. Ecological Engineering. 10, 209–219.* Banuelos, G.S., Bryla, D.R. and Cook, C.G., 2002. Vegetative production of kenaf and canola under irrigation in central California. Industrial Crops and Products. 15, 237–245.* Barrak, Kh.M., 2006. Irrigation interval and nitrogen level effects on growth and yield of canola (Brassica napus L.). Scientific Journal of King Faisal University. 7(1), 87-102.* Box, G.E.P. and  Hunter, J.S., 1957. Multi-factor experimental design for exploring response surfaces. Annual Mathemathic, and Statistics 28, 195–241.* Box, G.E.P. and Wilson, K.B., 1951. On the experimental attainment of optimum conditions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). 13, 1–45.* Chengci, C., 2002. Determine Canola Optimum Seeding Date and Rate in Central Montana. PNW Canola Research Project Progress Report, USA.* Cornell, J.A., 1990. Experiments with Mixtures. 2nd edn., Wiley, New York.* Dogan, E., Copur, O., Kahramanb, A., Kirnak, H. and Guldur, M.E., 2011. Supplemental irrigation effect on canola yield components under semiarid climatic conditions. Agricultural Water Management. 98, 1403– 1408.* Gheysari, M., Mirlatifi, S.M., Bannayan, M., Homaee, M. and Hoogenboom G., 2009. Interaction of water and nitrogen on maize grown for silage. Agricultural and Water Management. 96, 809 - 821.* Hinsinger, P., 2001. Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root-induced chemical changes: A review. Plant and Soil.237, 173-195.* Hocking, P.J., Kirkegaard, J.A., Angus, J.F., Gibson, A.H. and Koetz, E.A., 1997. Comparison of canola, Indian mustard and linola in two contrasting environments. I. Effects of nitrogen fertilizer on dry-matter production, seed yield and seed quality. Field Crops Research. 49(2-3), 107-125.* Jan, A.,Ahmad, G.,Jan, T.,Jamal, M. and Subhan, F.,2008. Oil yields of canola as affected by N and S levels and methods of application under rainfed conditions. Sarhad Journal of Agriculture. 24, 1-9.* Kamkar, B., Daneshmand, A., Ghooshchi, R.F., Shiranirad, A.H. and Safahani Langeroudi A.R., 2011. The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment. Agricultural and Water Management. 98, 1005-1012.* Malakooti, M.J., 1996. Sustainable Agriculture and Increasing of Yield via Optimization of Fertilizer Application in Iran. Nashr Amoozesh Keshavarzi Press,Tehran, Iran.* Moradi, R., Rezvani Moghaddam, P., Nasiri Mahallati, M. and Lakzian, A., 2009. The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of  Foeniculum vulgare (Fennel). Iranian Journal of Field Crops Research. 7, 625-635. (In Persian with English abstract).* Nelson, D.W. and Somers, L.E., 1973. Determination of total nitrogen in plant material. Agronomy Journal. 65, 109–112.* Obeng, D.P., Morrell, S. and Napier, T.J.N., 2005. Application of central composite rotatable design to modeling the effect of some operating variables on the performance of the three-product cyclone. International Journal  of  Mineral  Processing. 769, 181–192.* Rehm, M., Lamp S.J. and Eliason, R., 2002. Fertilization suggestion for canola. Available online at: http://www.extensionEmn.edu.* Sadreghaen, S.H., Zarei, Gh. and Haghayeghei Moghaddam, A.G., 2009. Effect of sprinkler and furrow irrigation on quantity, quality and water use efficiency of sugar beet. Journal of Water and Soil. 23, 173-183.* Safahani Langerodi, A.,  Aynehband, A., Zand, E., Nour-mohammadi, Gh., Baghestani, M.A. and Kamkar, B., 2008. Evaluation of competitive ability in some canola (Brasicanapus) cultivars with wild mustard (Sinapisarvensis) and relationship with canopystructure. Journal of Agricultureal science and Natural Resources.15(2), 20-34.* Wenxue, L., Long, L., Jianhao, S., Tianwen, G., Fusuo, Z., Xingguo, B., Peng A. and Tang, C., 2005. Effects of intercropping and nitrogen application on nitrate present in the profile of an Orthic Anthrosol in Northwest China. Agriculture, Ecosystems and Environment. 105, 483–491.* Wright, G.C., Smith, C.J. and Woodroffe, M.R., 1988. The effect of irrigation and nitrogen fertilizer on rapeseed (Brassica napus) production in south-eastern Australia. I. Growth and seed yield. Irrigation Science. 9,1-13.*
شماره صفحه :
از 1 تا 16


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
علیرضا کوچکی
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
مهدی نصیریمحلاتی 2دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
روح اله مرادی 3دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 
حامد منصوری 4دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad akooch@um.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .