English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2039 بازدید ) ( 135 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی­های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativa L).
خلاصه مقاله : به منظور بررسی اثر تراکم و وزن بنه و روش کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه گروه وزنی بنه (کمتر از 5 گرم، بین 5 تا 8 گرم و بیشتر از 8 گرم) و دو تراکم بنه در طول 40 سانتی­متر (5 و 10 بنه) در دو روش کاشت (ردیفی و کپه­ای) به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، قطر بنه، تعداد بنه دختری، وزن و تعداد بنه در سه گروه وزنی (4-2، 8-4 و 16-8 گرم)، وزن تر و تعداد گل و وزن کلاله زعفران در واحد سطح بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده وزن و تراکم بنه و روش کاشت بر کلیه خصوصیات مورد بررسی زعفران در هر دو سال آزمایش معنی­ دار بود. با افزایش وزن و تراکم بنه، خصوصیات رویشی و عملکرد بهبود یافت. افزایش تعداد بنه از 5 به 10 بنه در طول 40 سانتی­متر، وزن کلاله را در سال­های اول و دوم به ترتیب برابر با 12 و 10 درصد بهبود داد. افزایش وزن بنه ­ها از 5 گرم تا بیشتر از 8 گرم باعث بهبود بیش از 100 درصد وزن کلاله در هر دو سال شد. روش کاشت کپه­ ای باعث بهبود 25 و 23 درصدی وزن کلاله به ترتیب برای سال­های اول و دوم در مقایسه با روش ردیفی شد. همچنین اثر متقابل تیمارهای مختلف بر خصوصیات زعفران معنی­ دار نبود.
تخصص ها : کاشت کپه­ ای، گیاه نقدینه، وزن کلاله.
منابع : Abdel-Sabour, M.F. and Abo-Seoud, M.A., 1996. Effects of organic waste compost addition on sesame growth yield and chemical composition. Agriculture, Ecosystem Environment.  6, 157-164.* Abrishami, M.H., 1997. Iranian Saffron. Tehran Tous Publication, Mashhad, Iran.* Alavi Shahri, H., Mohajeri, M. and Folaki, M.A., 1994. Evaluation of plant density (planting distance) on saffron yield. In Proceedings  2nd Meeting of Saffron and Medicinal Plant Agronomy, Gonabad, Iran.*   Alberty, C.A., Pellett, H.M. and Taylor, D.H., 1984. Characterization of soil compaction at construction sites and woody plant response. Journal of Environmental Horticulture. 2(2), 48-53.* Amir Ghasemi, T., 2001. Saffron: Red Gold of Iran. Nashre Ayandegan Publication, Tehran, Iran.* Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modarres Sanavy, A. and Jalali Javaran, M., 2007. Study of effects of root temperature, corm size, and gibberellins on underground organs of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Botany. 19(1), 5-18.  (In Persian with English abstract).* Arslan, N., Gubruz, B., Đpek, A., Ozcan, S., Sarthan, E., Daeshian, A.M. and Moghadassi, M.S., 2006. The effect of corm size and different harvesting times on saffron (Crocus sativus L.) regeneration. In Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, 28th-30th October, Mashhad, Iran. pp.113-117.* Awadhwal, N.K. and Thierstein, G.E., 1985. Soil crust and its impact on crop establishment: a review. Soil and Tillage Research. 5(3), 289-302.* Badiyala, D. and Saroch, K., 1997. Effect of seed corm size and planting geometry on saffron (Crocus sativus L.) under dry temperate conditions of Himachal Pradesh. Indian Perfumer. 41, 167-169.* Behnia, M.R. and Mokhtari, M., 2010. Effect of planting methods and corm density in saffron (Crocus sativus L.) yield. Acta Horticulturae. 850, 131-136.* Behnia, M.R., 1991. Saffron Agronomy. Tehran University Press, Tehran, Iran.* Behnia, M.R., 2008. Effect of planting methods and corm density in saffron (Crocus sativus L.) yield in Damavand region. Pajouhesh and Sazandegi. 79, 101-108.(In Persian with English abstract).* de Juan, J.A.,  Córcoles, H.L., Muñoz, R.M. and  Picornell, M.R., 2009. Yield and yield components of saffron under different cropping systems. Industrial Crops and Products. 30(2), 212-219.* De-maastro, G. and Ruta, C., 1993. Relation between corm size and saffron (Crocus sativus L.) flowering. Acta Horticulturae. 344, 512-517.* Eghbali, S., Rashed Mohassel, M.H., Nassiri Mahallati, M. and Kazerooni Monfared, E., 2008. Allelopathic potential of shoot and corm of saffron residues on wheat, rye, vetch and bean. Iranian Journal of Field Crops Research. 6(2), 227-234.(In Persian with English abstract).* Emam, V., Khojasteh Eghbal, M., Sheykh Lar, M.M., Noor Khalaj, K., Paknejad, F. and Rohami, B., 2012. The effect of planting density and different nitrogen and phosphor application rates on saffron yield. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(3), 2400-2404.* Ghorbani, R. and Koocheki, A., 2006. Organic saffron in Iran: prospects challenges. In Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, 28th-30th October, Mashhad, Iran. pp. 369-374.* Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G.M. and Ruberto, G., 2009. Analysis of flowering, stigmas yield and qualitative traits of saffron(Crocus sativus) as affected by environmental conditions. Scientia Horticulturae. 119, 320-324.* Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L. and Ruberto, G., 2008. Effect of mother corm dimension and sowing time on stigma yield, daughter corms and qualitative aspects of saffron (Crocus sativus L.) in a Mediterranean environment. Journal of the Science of Food and Agriculture. 88(7), 1144-1150.* Kafi, M., Rashed Mohassel, M.H., Koocheki, A. and Mollafilabi, A., 2002. Saffron: Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad Publication, Mashhad, Iran.* Kaushal, S.K. and Upadhyay, R.G., 2002. Studies on variation in corm size and its effect on corm production and flowering in Crocus sativus L. under mid-hill conditions of Himachal Pradesh. Research on Crops. 3, 126-128.* Koocheki, A., 2004. Indigenous knowledge in agriculture with particular reference production in Iran. Acta Horticulture. 650, 175-182.* Koocheki, A., Siahmarguee, A., Azizi, G., Jahani, M. and Alimoradi, L., 2009. The effect of plant density and depth on agronomic characteristic of saffron (Crocussativus L.). In Proceedings 3rdInternational Symposium on Saffron. Forthcoming Challenges in Cultivation, Research and Economics, 20th-23th May, Korokos, Kozani, Greece.* Koocheki, A., Tabrizi L., Jahani M. and Mohammad-Abadi A.A., 2011. Performance of Saffron (Crocus sativus L.) agronomic characteristics and corm under different planting patterns and high corm density. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 42, 379- 392. (In Persian with English abstract).* Mashayekhi, K., Soltani, A. and Kamkar, B., 2006. The relationship between corm weight and total flower and leaf numbers in saffron. In Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, 28th-30th October, Mashhad, Iran. p.93-96.* Mc Gimpsey, J.A., Douglas, M.H. and Wallace, A.R., 1997. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 25, 159-168.* McGimpsey, J.A., Douglas, M.H., Garcia-Luis, A. and Guardiola, J.L., 2005. Low temperature effects on flower New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 25, 159-168.* Mohamad Abadi, A.A., Rezvani Moghaddam, P. and Sabori, A., 2007. Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus L.) in Mashhad conditions. Acta Horticulturae (ISHS). 739, 151-153.* Mohammad-Abadi, A.A., Rezvani Moghaddam, P. and Sabori, A., 2006. Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus L.) in Mashhad conditions. In Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, 28th-30th October, Mashhad, Iran. p.151-153.* Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y.J., Guardiola, L. and Garcia-Luice., A., 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativa). Scientia Horticulture. 103, 361-379.* Mollafilabi, A., 2004. Experimental finding of production and echophysiological aspects of saffron (Crocus sativus L.). In Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology, Albacete, Spain.* Naderi Darbaghshahi, M.R., Khajeh Bashi, S.M., Bani Taba, S.A. and Dehdashti, S.M., 2008. Effects of method, planting density and depth on the yield and operation duration of agronomic saffron field in Isfahan region. Seedling and Seed. 24, 643-657.* Ramezani, A., 2000. Study the effects of corm weight on saffron yield at Neyshabour condition. Ph.D. Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.* Rezvani Moghaddam, P., Huda, A.K.S., Parvez, Q. and Koocheki, A.R., 2007. Indigenous knowledge in agriculture with particular reference to medicinal crop production in Khorasan, Iran. In: Ahmad, A., (Eds.), Managing Knowledge, Technology and Development in the Era of Information Revolution. pp.105-115.* Rezvani Moghaddam, P., Mohammad Abadi, A.A. and Fallahi, J., 2011b. Effect of corm density and first irrigation time on growth of saffron corms. In Proceedings 2nd National Congress of Medicinal Plants, 20th-21th   March, Mazandaran, Iran.  p. 421.* Rezvani Moghaddam, P., Mohammad Abadi, A.A., Fallahi, J. and Aghhavani Shajari, M., 2011a. Response of saffron to planting distances and irrigation times. In Proceedings 2nd Medicinal and Aromatic Plants in Generation of New Values in 21st Century, 9th-12th November, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. p. 137.* Sadeghi, B., 1993. Effect of Corm Weight on Saffron Flowering. Institute of Scientific and Industrial Researches of Khorasan, Mashhad, Iran.* Yau, S.K. and Nimah, M., 2004. Spacing effects on corm and flower production of saffron (Crocus sativus L.). Lebanes Science Journal. 5, 13-20.*
شماره صفحه :
از 52 تا 68


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
پرویز رضوانی مقدم
(نویسنده مسئول)
1دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad rezvani@um.ac.ir 
سرور خرم دل 2دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad rezvani@um.ac.ir 
جواد شباهنگ 3دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad rezvani@um.ac.ir 
افسانه امین غفوری 4دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad rezvani@um.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .