مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : قربان دیده‌باز مغانلو
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : r.fakhari@uma.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .