مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : افشین سلطانی
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : afshin.soltani@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .