مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علیرضا فروغی نیا
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : afshin.soltani@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .