مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : رقیه خلیق
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : shokouhiana@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .