مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : کاوه لیموچی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : kavehlimouchi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .