مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عطااله سیادت
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : kavehlimouchi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .