مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فاطمه فاطمی نیک
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه پیام نور، تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : kavehlimouchi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .